Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Institucionální kritika a její projevy ve vybraných dílech českého a slovenského umění
Název práce v češtině: Institucionální kritika a její projevy ve vybraných dílech českého a slovenského umění
Název v anglickém jazyce: Institutional Critique in Selected Works of Czech and Slovak Artists
Klíčová slova: institucionální kritika, institucionální definice umění, umění 2. poloviny 20. století, Hans Haacke, Marcel Broodthaers, Michael Asher, Dominik Lang, Roman Ondák
Klíčová slova anglicky: institutional critique, institutional definition of art, art after 1945, Hans Haacke, Marcel Broodthaers, Michael Asher, Dominik Lang, Roman Ondák
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.02.2014
Datum zadání: 18.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.04.2014
Datum a čas obhajoby: 28.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá diskurzem institucionální kritiky, který sleduje od jeho vzniku až po projevy v dílech Dominika Langa a Romana Ondáka. Postupně sleduje vývoj utopických myšlenek o funkci a výstavbách galerijních a muzejních institucí. Nejprve je rozebrána situace na Západě v době předcházející dvacátému století. Následující kapitoly se zaměřují na české prostředí, a to na vznik a vývoj Národního muzea a Národní galerie. Stručně je také zmíněna diskuze kolem institucionální definice umění, jíž se v 60. letech 20. století v anglo-americké teorii umění věnovali Arthur Danto, George Dickie a Richard Wollheim. Druhou část práce tvoří kapitoly o vzniku a významu děl institucionální kritiky v západním umění, větší pozornost je věnována osobnostem Hanse Haackeho, Marcela Broodthaerse a Michaela Ashera. Poslední podkapitola popisuje kontext institucionální kritiky v Československu, důvody její možné absence, a v neposlední řadě analyzuje vybraná díla českého umělce Dominika Langa a jeho slovenského kolegy Romana Ondáka.
Seznam odborné literatury
Knihy, katalogy a sborníky

ADORNO, Theodor W.: Prisms, Cambridge, Massachusetts: MIT Press 1996, s. 175

ALBERRO, Alexander: Institutional Critique. An Anthology of Artist’s Writings, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2009

ASHER, Michael: Writings 1973-1983 on Works 1969-1971, Halifax/Los Angeles: The Press of the Nova Scotia College of Art and Design/The Museum of Contemporary Art Los Angeles, nedatováno

BISHOP, Claire: Installation art: a critical history, London: Tate, 2005

BOURDIEU, Pierre: Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole, Brno: Host, 2010

BOURRIAUD, Nicolas: Postprodukce, Praha: tranzit, 2004

BRYAN-WILSON, Julia: A curriculum of Institutional Critique, in: New Institutionalism Verksted #1 (ed. Jonas Ekeberg), Oslo: Office for Contemporary Art Norway, 2003

BUCHLOH, Benjamin H. D.: Conceptual Art 1962 – 1969: From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions, in: October, Vol. 55, Cambridge, Mass: MIT Press, 1990

CÍSAŘ, Karel: Dominik Lang, in: Cena Jindřicha Chalupeckého finále, Praha: Společnost Jindřicha Chalupeckého 2011

Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010
České umění 1938 – 1989: programy, kritické texty, dokumenty, editoři Pavlína Morganová, Dagmar Svatošová a Jiří Ševčík, Praha: Academia, 2001

Dominik Lang – Spící město = Dominik Lang – The sleeping city (texty Karel Císař, Yvona Ferencová, Marie Klimešová; rozhovor s Dominikem Langem Tomáš Pospiszyl), Praha: Tranzit, 2011

Dominik Lang: místo pro diváka = a place for the viewer (katalog výstavy), Brno: Moravská galerie, 2009

FOSTER, Hal: Co je nového na neoavantgardě?, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, roč. 4, s. 58-84, Praha: VVP AVU, 2010

FOSTER, Hal: The return of the real: the avant-garde at the end of the century, London: MIT Press, 1996

GROYS, Boris: History Becomes Form: Moscow Conceptualism, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2010

HAIDU, Rachel: The Absence of Work. Marcel Broodthaers, 1964-1976, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2010

HOPKINS, David: After Modern Art 1945–2000, Oxford: Oxford University Press, 2000, s. 166

HORYNA, Mojmír: Architektura přísného a pozdního historismu, in: Dějiny českého výtvarného umění (III/2) 1780/1890, Praha: Academia, 2001, s. 152

CHALUPECKÝ, Jindřich: Umění 1967, in: Cestou necestou, editoři Zina Trochová a Jan Rous, Jinočany: H & H, 1999

MANSFIELD, Elisabeth (ed.): Art History and Its Institutions. Foundations of a discipline, London & New York: Routledge, 2002

MERLEAU-PONTY, Maurice: Fenomenologie vnímání, Praha: Oikoymenh, 2013, s. 193

O’DOHERTY, Brian: Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space, Santa Monica: Lapis Press, 1986

Ottův slovník naučný, Sedmnáctý díl, Praha 1901, s. 890

PIOTROWSKI, Piotr: In the Shadow of Yalta. Art and the Avant-garde in Eastern Europe 1945-1989, London: Reaktion Books Ltd., 2009

Roman Ondák, Určitě jsem tady byl = Roman Ondák, I’ve definitely been here before (katalog výstavy, text Karel Srp), Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1998

SANDLER, Irving: Art of the Postmodern Era. From the late 1960s to the Early 1990s, New York: Westview Press, 1996, s. 94

SKLENÁŘ, Karel: Obraz vlasti: Příběh Národního muzea, Praha: Paseka, 2001

SVOBODA, Jan E., Jindřich NOLL a Ester HAVLOVÁ: Praha 1919-1940. Kapitoly o meziválečné architektuře, Praha: Libri, 2000, s. 91

Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus, editoři Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh, Hal Foster a Rosalind Kraussová, Praha: Slovart, 2007

VLNAS, Vít: „Znovuvyzdvižení umění a vkusu“. Společnost vlasteneckých přátel umění v letech 1796-1884, in: Obrazárna v Čechách 1796-1918. Katalog výstavy, uspořádaný Národní galerí v Praze u příležitosti dvoustého výročí založení Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Č. Praha: Národní galerie, 1996

ZÁLEŠÁK, Jan: Umění spolupráce, Praha: VVP AVU, 2011


Internetové zdroje

BOURRIAUD, Nicolas: Vztahová estetika, zdroj: http://www.divus.cc/praha/cs/article/relational-aesthetics-part-1

CIPORANOV, Denis: Umění jako instituce. Komentář k teorii George Dickieho, zdroj: http://www.aluze.cz/2008_02/08_studie_dickie_komentar.pdf

CUMMING, Laura: Roman Ondák- review, in: Guardian online, 20. 3. 2011, zdroj: http://www.theguardian.com/artanddesign/2011/mar/20/roman-ondak-oxford-chilean-miners

ČECHLOVSKÁ, Magdalena: Politické umění v Česku zatím chodí málo ven, in: Hospodářské noviny, 15. 12. 2006, zdroj: http://ihned.cz/?&p=000000_d&article[id]=19984840

CHALUPECKÝ, Jindřich: Umění a transcendence, zdroj: http://www.revolverrevue.cz/umeni-a-transcendence-prednaska

LANG, Dominik: Profese architekta mě láká, rozhovor v časopise Stavba, 2/2010, zdroj: http://vvp.avu.cz/pub/att/autori/234/19.pdf

REHBERG, Vivian: Roman Ondak, Subterfuge, in: Art Press, #363, January, zdroj: http://www.gbagency.fr/docs/RO_ArtPress2010_web-1271950768.pdf

STEJSKAL, Jakub: Mimetické inverzní vzpomínání, in: A2, č. 4/09, Praha, zdroj: http://www.advojka.cz/archiv/2009/4/mimeticke-inverzni-vzpominani

VERWOERT, Jan: Taking a Line for a Walk, in: Frieze, 90/2005, s. 85, zdroj: http://www.gbagency.fr/en/51/Roman-Ondak/#!/Downloadable-press-articles/site_textes/237

VLNAS, Vít: Národní galerie v Praze. Úkol pro dnešek i pro budoucí generace: Projekt pro výběrové řízení na místo generálního ředitele Národní galerie v Praze, březen 2010, zdroj: http://www.dejinyumeni.cz/Vlnas.pdf

VOSSOUGHIAN, Nader: The Language of the World Museum: Otto Neurath, Paul Otlet, Le Corbusier, in: Transnational Associations, 2003 (1-2), s. 82-93, zdroj: http://www.academia.edu/3127404/The_Language_of_the_World_Museum_Otto_Neurath_Paul_Otlet_Le_Corbusier
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK