Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neplatnost manželství a způsoby jeho zplatnění podle CIC 1983
Název práce v češtině: Neplatnost manželství a způsoby jeho zplatnění podle CIC 1983
Název v anglickém jazyce: Marriage nullity and the convalidation ways under the code of canon law of 1983
Klíčová slova: manželství, překážka, vada, zplatnění, konvalidace, sanace
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: ThLic. ICLic. Karel Plavec, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.02.2014
Datum zadání: 17.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.02.2014
Datum a čas obhajoby: 18.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2015
Oponenti: prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem práce je zplatnění manželství podle Kodexu kanonického práva z roku 1983. Nejprve je třeba v práci pojednat obecně o manželství z křesťanského pohledu, poté se zabývat podstatnými prvky, které jsou důležité k tomu, aby manželství mohlo být platně uzavřeno.V další části bude poukázáno na důvody, které zakládají neplatnost manželství, a poté se podrobněji věnovat skutečnosti, jak lze manželství zplatnit, tedy dvěma formám zplatnění manželství - prostému zplatnění (konvalidaci) a zplatnění v základu (sanaci).
Seznam odborné literatury
BOTEK, Libor; DVOŘÁČEK, Jiří; HANUŠ, Milan. Manželské právo v přehledu pro pastorační potřeby Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v České republice: (kán. 776-866 CCEO s přihlédnutím ke kán. 1055-1165 CIC 1983)

DOLISTA, Josef. Naděje vložená do manželství: (teologicko-pastorální studie).

DUDA, Ján. Katolícke manželské právo.

HADERKA, Jiří. Uzavírání manželství z hlediska právního.

KAŠNÝ, Jiří. Manželství v západní tradici: soubor kanonických studií.

KLIMEŠ, Petr. Psychické příčiny neplatnosti manželství.

NĚMEC, Damián. Manželské právo katolické církve: s ohledem na platné české právo.

POLÁŠEK, František. Církevní manželství podle kanonického práva.

POLÁŠEK, František. Discretio iudicii nutné k platnému manželskému souhlasu v kodexech církevního práva z roku 1917 a 1983.

SEDLÁK, Jan Nepomuk. Dějinný vývoj dispensační praxe při překážkách pokrevenství a švakrovství.

Svatební obřady: římský rituál nově uspořádaný podle ustanovení druhého vatikánského koncilu, vydaný papežem Pavlem VI. a upravený péčí papeže Jana Pavla II.

ZIMMERMANN, Marie. Marriage and code of canon law: international documentation 1975-1983 = Mariage et code de droit canonique: documentation internationale 1975-1983.
Předběžná náplň práce
Osnova:

Úvod

1. Manželství z křesťanského pohledu

2. Podstatné prvky platně uzavřeného manželství

3. Neplatné manželství

3.1. Manželství neplatné z důvodu zneplatňující překážky

3.2. Manželství neplatné pro vadu souhlasu

3.3. Manželství neplatné pro vadu formy

4. Způsoby zplatnění manželství

4.1. Prosté zplatnění (konvalidace)

4.2. Zplatnění v základu (sanace)

Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK