Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dobrovolnictví v táborovém středisku Archa
Název práce v češtině: Dobrovolnictví v táborovém středisku Archa
Název v anglickém jazyce: Volunteering in camp resort Archa
Klíčová slova: Dobrovolnictví, motivace, organizátor, táborové středisko Archa, zážitková pedagogika
Klíčová slova anglicky: Volunteering, motivation, organizer, camp resort Archa, experiential education
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.02.2014
Datum zadání: 06.03.2015
Datum a čas obhajoby: 20.05.2015 14:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. Studující vyhledá a zpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Zpracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice.
II. Studující navrhne a realizuje empirické šetření, vypracuje popis výzkumné metodologie. Provede analýzu dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky šetření s teoretickými poznatky.
III. Všechny zásadní kroky studující průběžně konzultuje s vedoucím práce. Formální úprava práce bude odpovídat požadavkům Opatření děkana 8/2015 a Přílohy č. 1 k tomuto opatření.
Seznam odborné literatury
FRIČ, P.; POSPÍŠILOVÁ, T. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století. Praha: Hestia 2010.
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kavlitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál 2007.
TOŠNER, J.; SOZANSKÁ, O. Dobrovolnictví a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: Portál 2002.
Zákon o dobrovolnické službě 198/2002 Sb.

Internetové zdroje:
http://www.dobrovolnik.cz/
http://www.hest.cz/
Předběžná náplň práce
Cíle výzkumu:
- Prozkoumat a popsat motivace organizátorů táborového střediska Archa k dobrovolnému organizování zážitkových akcí.
- Zjistit a popsat, co do organizování akcí vkládají a co jim to naopak přináší.
- Na základě získaných informací poskytnout zpětnou vazbu a formulovat doporučení dalším organizátorům.

Výzkumné otázky:
- Jaké jsou důvody organizátorů k dobrovolné činnosti v táborovém středisku Archa?
- Co je pro organizátory při pořádání akcí důležité?
- Čeho chtějí organizátoři dosáhnout? Co chtějí předat dál?
- Jaký je přínos přípravy a akcí samotných pro dobrovolné organizátory zážitkových akcí?

Metoda sběru dat: skupinový rozhovor, dotazníkové šetření
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK