Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití goniometrických funkcí ve středoškolské a vysokoškolské matematice
Název práce v češtině: Využití goniometrických funkcí ve středoškolské a vysokoškolské matematice
Název v anglickém jazyce: Use of trigonometric functions in secondary and tertiary mathematics
Klíčová slova: goniometrie, trigonometrie, diferenční a diferenciální rovnice
Klíčová slova anglicky: goniometry, trigonometry, difference and differential equations
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.02.2014
Datum zadání: 14.02.2014
Datum a čas obhajoby: 19.05.2015 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Derek Pilous, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešerše zařazení goniometrických funkcí do vyučování matematice
Výběr úloh z oblasti využití goniometrických funkcí pro různé stupně školy
Analýza matematických modelů potřebných pro řešení vybraných úloh
Návrhy pro praxi
Seznam odborné literatury
Středoškolské a vysokoškolské učebnice matematiky
Sbírky úloh obsahující úlohy s goniometrickými funkcemi
Rektorys, K. a spol.: Přehled užité matematiky I. Prometheus, Praha, 2003
Bušek, I., Boček, L., Calda, E.: Základní poznatky z matematiky. Prometheus, Praha 1992
Calda,E., Petránek,O., Řepová,J.: Matematika pro SOŠ a SOU. SPN, Praha 1984
Odvárko,O.: Goniometrie pro gymnázia. Prometheus, Praha 1994
Odvárko, O.: Goniometrie - Sbírka úloh pro gymnázia. Prometheus, Praha 1997
Odvárko, O., Řepová, J.: Matematika pro SOŠ a SOU. SPN, Praha 1986
Odvárko, O., Božek, M., Ryšánková, M., Smida, J.: Matematika pro II. ročník gymnázií. SPN, Praha 1985
Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky. Prometheus, Praha 1991
Další literatura bude průběžně doplňována
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá goniometrií a jejím uplatnění v různých stupních škol. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit přehled vybraných oblastí matematiky, kde se goniometrie vyskytuje, a uvést aplikační příklady v trigonometrii, komplexních číslech a diferenčních a diferenciálních rovnicích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work is engaged in goniometry and its use in schools of different levels. The aim of this bachelor thesis was to create an overview of selected fields of mathematics where goniometry occurs and to state examples of use in trigonometry, complex numbers and difference and differential equations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK