Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zaměstnávání osob s lehkou mentální retardací na Kladensku
Název práce v češtině: Zaměstnávání osob s lehkou mentální retardací na Kladensku
Název v anglickém jazyce: Employment of Persons Suffering from Mild Intellectual Disability in Kladno region
Klíčová slova: Lehké mentální postižení, osoby se zdravotním postižením, zaměstnání, trh práce, pracovní místo, společnost, integrace, Kladensko, vzdělání a výchova, zákon o zaměstnanosti
Klíčová slova anglicky: Mild intellectual disability, people with special needs, employment, labour market, job, society, integration, district of Kladno, educational process, law
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.02.2014
Datum zadání: 14.02.2014
Datum a čas obhajoby: 03.06.2015 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá zaměstnáváním osob s lehkou mentální retardací. Ve stručné charakteristice problematiky tohoto hendikepu vyděluje lehké mentální postižení ze široké škály projevů mentálního postižení a vychází ze skutečnosti, že tito lidé jsou schopni pracovat, žít ve své domácnosti, zařadit se do společnosti a stát se tedy samostatnými občany. Je ovšem nutné těmto jedincům více pomáhat nejen ve vzdělávacím a výchovném procesu, ale také na trhu práce, který je primárně velmi kompetitivní i pro osoby bez postižení.
Dále se práce zaměřuje na nejrůznější možnosti jedince s lehkým mentálním postižením, které ho přibližují k získání pracovního místa. Vytyčuje mnohé služby a vychází ze zákona, jenž se vztahuje ke všem osobám se zdravotním postižením. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou osoby s lehkým mentálním postižením chráněny zákonem, jenž funguje též výhodně i pro zaměstnavatele, jejich pracovní místo se stává snadněji dostupným než dříve. Mimo jiné se tato diplomová práce zaměřuje na ekonomické, sociologické a psychologické aspekty, které jsou spojené se získáním a udržením si zaměstnání, neboť pro člověka obecně je velmi důležité se začlenit do společnosti prostřednictvím práce. Integrace a inkluze osob s postižením se stávají nedílnou součástí každé vyspělé společnosti a je třeba tuto myšlenku stále kultivovat.
V praktické části vychází diplomová práce ze statistik zaměstnávání osob se zdravotním postižením v celé České republice a též mapuje situaci ve Středočeském kraji a dále pak přímo na Kladensku. Zmiňuje konkrétní firmy, jež zaměstnávají více než padesát procent lidí se zdravotním postižením a dále se věnuje konkrétním chráněným pracovním místům pro osoby s lehkou mentální retardací na Kladensku
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to analyse employment of people suffering from mild intellectual disability. The thesis briefly describes those learning difficulties and selects a mild intellectual disability from a wide range of other mental disabilities. The text is based on the fact that people with learning difficulties are able to work, live in a family and become members of the society as well as to be independent citizens. However, there is a necessity to help those people not only with regard to their educational process, but also on the labour market, which is apparently highly competitive even for people without any special needs.
The thesis is also focused on various possibilities of people suffering from learning difficulties in the terms of enabling them to get a job. In accordance with the regulation on mild intellectual disability people, the thesis suggests many of suitable positions within service industry. Owing to the fact that people with this type of disease are under protection of the law, and that there are some incentives for employers, nowadays it is much easier to find them a job. Among other things, the thesis is also focused on economic, sociological and psychological aspects, so far as finding and keeping a job. For all people, their integration into society through the work is highly important. The integration and inclusion people with special needs are inseparable from any developed country and such an idea must be cultivated.
In terms of the practical part, the thesis comes from statistics of the employment of people with learning difficulties throughout the Czech Republic. It also maps the situation in Central Bohemia and in the district of Kladno It deals with the companies which employ more than fifty percent of people with mild intellectual disability in the district of Kladno.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK