Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj moderní vizuální komunikace metropolí v ČR, Německu a Rakousku s ohledem na přístupnost
Název práce v češtině: Vývoj moderní vizuální komunikace metropolí v ČR, Německu a Rakousku
s ohledem na přístupnost
Název v anglickém jazyce: Development of modern visual communication in Czech, German
and Austrian metropolises with a regard on accessibility
Klíčová slova: Metropole, moderní vizuální komunikace, informační a navigační systémy, Česká republika, Německo, Rakousko
Klíčová slova anglicky: Metropolis, modern visual communication, information and navigation systems, Czech Republic, Germany, Austria
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2014
Datum zadání: 05.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.03.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:17.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Noga
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
1. Přehled pramenů a literatury
2. Vývoj moderní vizuální komunikace měst
3. Srovnání vývoje vizuální komunikace na příkladu vybraných měst (Praha, Vídeň, Hamburk)
4. Faktory přístupnosti ve vizuální komunikaci měst („design for all“)
5. Příklady dobré praxe
6. Soudobé problémy a možná řešení
Závěr
Přílohy
Obrazová příloha
Seznam vyobrazení
Seznam použitých pramenů a literatury
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury
Abdullah, R., Cziwerny, R.: Piktogramme und Icons. Mainz, 2005
Art Directors Club für Deutschland: The fight of the year. Mainz, 2003
Babák, P.: Ostrov pokladů: Ateliér grafický design a nová média. Praha, 2002
Beránková, R.: Vizuální komunikace a vizuální gramotnost mimo oblast výtvarné výchovy: Obrazy v
každodenním životě, jejich vizuální jazyk a jak s nimi komunikujeme. Brno, 2009
Berger, C. M.: Wayfinding — Designing and Implementing Graphic Navigational Systems. Rockport,
2009
Council of Europe: Achieving full participation through Universal Design, 2009
Cumberlidge, C, Musgrave, L: Design and Landscape for People: New Approaches to Renewal. London,
2007
ERA21: Místo pro všechny. Brno, 04/2012
Fassati, T.: Slovník vizuální komunikace: 3000 symbolů a znaků ze všech běžně dostupných oblastí pro
školní výuku i užití v běžné praxi: gramotnost, epochy, vizuální komunikace. Benešov u Prahy: Institut
informačního designu, 1997
Hanzer, M.: Krieg der Zeichen: Spurenlesen im urbanen Raum. Mainz, 2009
Ježková, A.: Vizuální styl města. In: Design Trend: evropská revue soudobého designu, Č. 24, 2005
Lester, P. M.: Visual Communication: Images with Messages. Belmont, 2006
Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava, 2006
Maisel, J, Steinfeld, M: Universal Design: Creating Inclusive Environments. Buffalo, 2012
Meggs, P. B.: A history of graphic design. London, 1986
Moravská galerie: Symposium Úloha grafického designu v soudobých vizuálních komunikacích: sborník
přednášek. Brno, 1978
Müller-Brockmann, J.: A history of visual communication: from the Dawn of Barter in the ancient
world to the visualized conception of today. Stuttgart, 1971
Papanek, V.: Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, New York, 1971
Papanek, V.: Design for Human Scale, New York, 1983
Poynor, R.: Design without boundaries: visual communications in transition. London, 1998
Project4athena: Přístupný cestovní ruch & Informační systémy. Třinec, 2011
Ramberg, T., Verdu-Isachen L.S.: Design without Borders - Creating Change. Oslo, 2012
Rudewig, Ch.: Stadtdesign von A bis Z. Kassel, 2011
Sborníky Grafického bienále Brno, 2000 - 2012
Shea, A: Designing for social change: Strategies for Community-based Graphic Design. Princeton, 2012
Stauß, E., Wangler, U.: Gestalten zwei: Informations-und Orientierungssysteme,
Gestaltungsrichtkinien, Gestaltungskonzepte Architektur, Publikationen. München, 2002
Tilley, A.R.: The measure of man and woman, human factors in design. 2002
Uebele, A.: Orientierungssysteme und Signaletik: ein Planungshandbuch für Architekten,
Produktgestalter und Kommunikationsdesigner. Mainz, 2006
Uebele, A.: WegZeichen: My type of place. Mainz, 2003
Vavik, T.: Inclusive Buildings, Products & Services. Challenges in Universal Design. Trondheim, 2009
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude věnována vývoji moderní vizuální komunikace měst České republiky,
Rakouska a Německa s více než milionem obyvatel. Pozornost bude zaměřena zejména na přístupnost
informačních a navigačních systémů ve veřejném prostoru města a historický vývoj této tendence
(od 2. poloviny 20. století). Nejprve budou probrány jednotlivé prvky vizuální komunikace ve městě
(piktogramy, písmo, specifika značení hromadné dopravy, jednotná vizuální identita města) a základní prvky
přístupnosti. Na příkladech srovnatelných měst jako jsou Praha, Vídeň a Berlín budou následně
ukázány příklady dobré praxe i neduhy současných orientačních systémů, jejichž možná řešení se
práce pokusí objasnit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will deal with visual communication and signage systems in the Czech, Austrian and
German metropolis with regard to „design for all“ aspects. It will describe examples of good practice
and try to find solutions for problematic issues of nowadays systems.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK