Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Způsob hodnocení ředitelů škol zřizovatelem
Název práce v češtině: Způsob hodnocení ředitelů škol zřizovatelem
Název v anglickém jazyce: Founder' Method of School Headmasters Evaluation
Klíčová slova: škola, zřizovatel, ředitel, hodnocení pracovníků, formy hodnocení, metody hodnocení
Klíčová slova anglicky: School, founder, headmaster, employee evaluation, evaluative forms, evaluative methods
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.02.2014
Datum zadání: 12.02.2014
Datum a čas obhajoby: 20.05.2014 09:45
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, M006
Datum odevzdání elektronické podoby:01.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: RNDr. Jindřich Kitzberger
 
 
 
Zásady pro vypracování
Závěrečná bakalářská práce Způsob hodnocení ředitelů škol zřizovatelem bude zaměřena na výzkum hodnocení ředitelů škol zřizovatelem ve Středočeském kraji.
Práce bude vypracována na základě schváleného ideového a dále rozpracovaného prováděcího projektu popsanými metodami a za použití uvedené literatury.
Studentka je povinna dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat pokynům v metodickém materiálu pro závěrečné práce vydaném CŠM PedF UK v Praze v roce 2013.
Práce musí splňovat kritéria pro závěrečné bakalářské práce, autorka práce tím dokládá dostatečnou kompetentnost pro další odbornou činnost.
Předběžná náplň práce
Závěrečná bakalářská práce se zabývá způsoby hodnocení ředitelů škol. Cílem práce bylo zjistit, zda mají zřizovatelé škol stanovenu metodiku způsobu hodnocení ředitele u náhodně vybraného souboru zřizovatelů škol ve Středočeském kraji.
První část je zaměřena na popis teoretických poznatků v oblasti moderní personalistiky, zejména popis běžných metod hodnocení pracovníků a seznámení s problematikou školského prostředí.
Výzkum je proveden kvantitativním způsobem, druh šetření empirický s využitím dotazníkového šetření, jehož předmětem bylo zjistit, zda zřizovatelé mají stanovenu metodiku způsobu hodnocení ředitelů škol. Práce je rozdělena do dílčích cílů, které zjišťovaly, kdo stanovuje způsob hodnocení ředitelů škol. Byly zjišťovány důvody hodnocení ředitelů škol zřizovateli, nejčastěji používané způsoby hodnocení a co je podle zřizovatele motivujícím faktorem pro ředitele ke zlepšení své pracovní výkonnosti vyplývající z hodnocení zřizovatelem. Následně byla provedena komparace dílčích cílů práce dle typu zřizovatele.
Výsledky této práce budou moci být přínosné a mít informativní charakter pro zřizovatele, kteří chtějí se zavedenými způsoby hodnocení pracovat nebo pro ty, kteří je teprve budou zavádět, aby mohli vytvořit systém hodnocení přínosný jak pro zřizovatele, tak pro ředitele škol.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with the evaluation methods of headmasters. The aim of the thesis was to find out if the founders have predetermined the methodology of the evaluation of headmasters within the randomly chosen group of school founders in Central Bohemian region.
The first part focuses on the characteristics of theoretical information in the sphere of human resource management. Particularly, it describes the common evaluation methods of employees and familiarisation with the problem of school ambience.
The research is realised by quantitative method and the empirical sort of survey with the use of questionnaire where the main objective is to find out whether the founders predetermined the methodology of the school headmasters evaluation. The thesis is divided into partial aims which tries to determine who sets the methodology of the evaluation of the school headmasters. The reasons for the evaluation of headmasters by the founders have been found out. Furthermore, it also took the widely used ways of evaluation into account and what are the motivational factors, according to the founder, in order to improve its own working productivity. Subsequently there was a comparison of partial aims, according to the type of a founder, completed.
The outcomes of this thesis can be contributive and serve as an informatory quality for the founders who propose to work with the well-established evaluation methods or for those who are going to launch them in order to establish a contributing system of evaluation for both the founders and school headmasters.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK