Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kritéria výběru zástupce ředitele
Název práce v češtině: Kritéria výběru zástupce ředitele
Název v anglickém jazyce: Selection criteria Deputy Director
Klíčová slova: Kritéria výběru, ředitel školy, zástupce školy, kompetence, personalistika, management školy
Klíčová slova anglicky: Criteria of selection, the headmaster, deputy headmaster, competences, human resources, school management
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.02.2014
Datum zadání: 12.02.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2014 15:30
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, M006
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Závěrečná bakalářská práce Kritéria výběru zástupce ředitele bude zaměřena na výzkum kritérií použivaných řediteli škol pro výběr svých zástupců.
Práce bude vypracována na základě schváleného ideového a dále rozpracovaného prováděcího projektu popsanými metodami a za použití uvedené literatury.
Studentka je povinna dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat pokynům v metodickém materiálu pro závěrečné práce vydaném CŠM PedF UK v Praze v roce 2013.
Práce musí splňovat kritéria pro závěrečné bakalářské práce, autorka práce tím dokládá dostatečnou kompetentnost pro další odbornou činnost.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK