Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genderová analýza výsledků SO-RA-Dů
Název práce v češtině: Genderová analýza výsledků SO-RA-Dů
Název v anglickém jazyce: Gender analysis of the results of SO-RA-D
Klíčová slova: gender, sekundární analýza, sociometrie, SO-RA-D, školní třída, žáci, žákyně
Klíčová slova anglicky: gender, secondary analysis, sociometry, SO-RA-D, classroom, pupils
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.02.2014
Datum zadání: 12.02.2014
Datum a čas obhajoby: 28.05.2015 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat sekundární analýzou výsledků SO-RA-Du ve více než 50ti třídách. Autorka statisticky zpracuje již sebraný materiál s důrazem na genderový rozbor vztahů ve třídách. Výsledky budou porovnány s dřívějšími výzkumy.
Seznam odborné literatury
ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Praha: Grada, 2010.
HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2011.
HRABAL, V. Pedagogicko psychologická diagnostika žáka. Praha: SPN, 1989.
HRABAL, V. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN, 1989.
JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita: Vývoj a úskalí. Praha: Grada, 2008.
JARKOVSKÁ, L. Gender před tabulí. Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: Slon, 2014.
LEANNE, F. Gender. United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2012.
PETRUSEK, M. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá sekundární analýzou výsledků SO-RA-Du v 50ti školních třídách. Sebraný materiál je analyzován s důrazem na genderový rozbor vztahů ve třídách. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky genderu, popis vývoje jedince ovlivněného genderem, strukturu školní třídy a propojení genderových témat se školou. Empirická část je zaměřena na tři oblasti zkoumání: genderová analýza z hlediska věkových skupin, genderová specifika ve třídách a charakteristika okrajově umístěných dětí. K analýze je použita kombinace kvantitativních a kvalitativních metod.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis is focused on the secondary analysis of results of SO-RA-D in 50 classrooms. Data is analysed with accent on gender analysis of relationships in classrooms. The theoretical part deals with an introduction to gender studies, gender ontogeny, structure of the school classroom and the connection between gender and school. The practical part is focused on three pieces of research: gender analysis of age group, gender specifics in classrooms and the characteristics of children in peripheral positions. Research uses quantitative and qualitative analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK