Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Využití próz Ivy Procházkové v mimoškolní výchově
Název práce v češtině: Využití próz Ivy Procházkové v mimoškolní výchově
Název v anglickém jazyce: Usage of Iva Procházkova´s novels in extracurricular education
Klíčová slova: Iva Procházková, próza s dětským hrdinou, fantaskní motivy, didaktický potenciál textu, mladší školní věk, "Eliščiny bláznivé lžičky", metody a techniky dramatické výchovy
Klíčová slova anglicky: Iva Procházková, prose with a children´s hero, fanciful motives, didactic potential of the text, younger school age, "Elizabeth´s crazy spoons", dramatic methods and techniques
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.02.2014
Datum zadání: 11.02.2014
Datum a čas obhajoby: 24.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ondřej Hausenblas
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka se pokusí v textech Ivy Procházkové naléz obecně platná a účinná témata související s životem dítěte v dnešní společnosti.
Využije jak žánru realistické prózy s dětským hrdinou, tak textů využívajících motvy fantastické a nereálné.
Pomocí dalších didaktických texchnik a metod (met. vedení ke čtenářství, netody dramatické, výtvarné aj.)zpracuje inspiraci,
získanou četbou titulů Ivy Procházkové do konkrétních výchovných i edukačních celků, vhodných pro mimoškolní aktivity dětí
mladšího školního věku.
Seznam odborné literatury
Hník, O. : Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy. Praha a Jinočany: H +H, 2007. ISBN 80-7319-067-2.
Košťálová, H., Šafránková, K., Hausenblas, O., Šlapal, M. : Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha: ČŠI, 2010. (online) (cit. 2009-18-09).
Dostupné z www: http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka
Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Vydala Obec spisovatelů. Praha: 2009. ISBN 978-80-904218-3-7.
Machková, E.: Jak se učí dramatická výchova. Praha: AMU, 2007. ISBN 978-80-7331-089-9.
Machková, E.: Volby literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-013-9.
Marušák, R.: Literatura v akci. Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. Praha: AMU, 2010. ISBN 978-80-7331-172-8.
Šafránková, K. a kol.: Metodika čtenářství. Praha 2012. ( materiál vzniklý v rámci projektu Jak efektivně vyučovat průřezová témata a zároveň rozvíjet čtenářství.) (online) (cit. 2013-18-09).
Dostupné z www: http//www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_210.pdf
Šlapal, M., Košťálová, H. a Hausenblas, O.: Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Nový Jičín: KVIC 2012. (online) (cit. 2013-18-9). Dostupné z www: http://www.kvic.cz/aktualita/2370/Metodika_rozvoje_ctenarstvi_a_ctenarske_gramotnosti.
Šlapal, M., Košťálová, H. a Hausenblas, O.: Sborník pozoruhodných textů. Nový Jičín: KVIC 2012. (online) (cit. 2013-18-09). Dostupné z www: http://www.kvic.cz/aktualita/2372/Sbornik_pozoruhodnych_textu.
Urbanová, S.: Dialogy Ivy Procházkové. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7464-143-5.
Urbanová, S.: Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003. ISBN 80-7198- 548-1.
Urbanová, S. a kol.: Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let 20. století. Olomouc: Votobia, 2004. ISBN 80-7220-185-9
Věříšová, I. a kol.: Kudy vede cesta ke čtenáři? (Rozvoj dětského čtenářství na druhém stupni ZŠ). Praha, 2007. ISBN 978-80-254-0669-4. (online). Dostupný z www: www.gac.cz/documents/kniha.pdf.
Beránková, E. : Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla. Plzeň: Fraus,
2002.

Předběžná náplň práce
Četba uměleckých textů Ivy Procházkové a promýšlení "hluchých místů v jejich syžete, tak aby šly výchovně dotvořit a rozvinout dalšími didaktickými technikami.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The reading of Iva Procházková´s texts of art and thinking about "dear places" in her storylines in order to be completed in an educative way and developed by other didactical techniques.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK