Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Povědomí dívek a chlapců vybraných středních škol o povinnostech plynoucích jim z rodinného práva
Název práce v češtině: Povědomí dívek a chlapců vybraných středních škol o povinnostech plynoucích jim z rodinného práva
Název v anglickém jazyce: Awareness of girls' and boys' attending selected secondary colleges of their obligations resulting from family law
Klíčová slova: Dítě, dospívání, povinnosti, povědomí, edukace
Klíčová slova anglicky: Child, adolescence, duties, awareness, education
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Alena Kučerová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.02.2014
Datum zadání: 30.07.2014
Datum a čas obhajoby: 20.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Rešerše odborné literatury zaměřená zejména na vývoj postavení dítěte ve společnosti, povinnosti dítěte v historii, výchovu a dospívání.

2. Struktura českého rodinného práva, rodičovská zodpovědnost a analýza právní úpravy povinností dítěte, obsažených v rodinném právu

3. Výsledky výzkumu dotazníkového šetření zacíleného na dívky a chlapce vybraných středních škol, ve věku 16 – 18 let.

4. Na základě výsledků dotazníkového šetření, sekundární analýza dat ŠVP vybraných středních škol bude provedena komparace a vytvořeno doporučení pro praxi ve formě projektu.
Seznam odborné literatury
Eliáš, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Vyd. 1. Ostrava: Sagit, 2012, 1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2.
JŮVA V., JŮVA V. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1999. 110 s. ISBN 80-85931-78-8
LENDEROVÁ, Milena; RÝDL, Karel. Radostné dětství?: dítě v Čechách devatenáctého století. 1. vyd. Praha: Paseka, 2006. 376 s. ISBN 80-7185-647-9.
PLECITÝ, Vladimír et al. Základy rodinného práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 140 s. ISBN 978-80-7380-139-7.
TAXOVÁ J. Pedagogicko-psychologické zvláštnosti dospívání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 273 s. ISBN 14-426-87
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Předběžná náplň práce
Výzkumná studie bude zaměřena na povědomí dospívajících studentů vybraných středních škol o povinnostech dětí k rodičům, plynoucích jim z českého rodinného práva a současně na to, jak, dle jejich názoru, tyto povinnosti plní v praxi. Uskutečněna bude za využití analýzy textu jednotlivých ustanovení upravujících povinnosti dítěte a pomocí dotazníkového šetření, uskutečněného písemnou formou. Teoretická část práce se bude věnovat rešerši odborné literatury k danému tématu, zejména vývoji postavení dítěte ve společnosti, povinnostem dětí v historii, výchově a dospívání dítěte. Dále se bude věnovat českému rodinnému právu a analýze právní úpravy povinností dítěte, obsažených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Závěr teoretické části pak bude věnován zjištění, zda, případně jak, jsou povinnosti dětí, jež jim z legislativní úpravy vyplývají, zapracovány v ŠVP vybraných střeních škol, na nichž budou dotazníková šetření provedena. Praktická část práce předloží porovnání výsledků dotazníkových šetření, z nichž jedno bude provedeno u vzorku šedesáti šestnácti až osmnáctiletých studentů střední průmyslové školy a druhé se vzorkem šedesáti stejně starých studentek obchodní akademie. V závěru praktické části bude zhodnocen průběh šetření, porovnány a okomentovány jeho výsledky, zhodnocen přínos výzkumu a vypracován konkrétní návrh výuky, s cílem získání orientace studentů v dané problematice, pro školní praxi a navrženo jeho zařazení do ŠVP vybraných středních škol.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This research survey will be focused on the awareness of adolescent’s students from selected secondary colleges of the duties of children to their parents, which they stemming from a Czech family law and, at the same time, whether they, in their opinion, perform these duties in practice. It will be done with the use of analysis text of the provisions governing the duties of the child and using questionnaire survey in written form. The theoretical part of this thesis will be focused on the research of specialized literature dealing with this topic, especially with the development of a child’s position in society, children’s obligations within a historical context, the upbringing and adolescence of a child. It will also pay attention to Czech family law and the analysis of the legislation on child’s obligations in the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. The conclusion of this theoretical part will deal with the findings whether and how the duties of children resulting from the legislation are incorporated into the study programs of those selected schools where the questionnaire research will be carried out. The practical part of the study will present the comparison of the results of the survey, which will be carried out among one hundred and twenty 16 - 18 year-old students’ secondary technical school and business academy. In the final part, the course of the research will be evaluated, its results will be compared and commented on, the asset of the research acknowledged and, finally, a recommendation will be given for an educational project prepared for the students to become well informed in this field, to be used for school practice and for possible implementation into the study programmes of selected secondary colleges.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK