Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současná podoba Jedličkova ústavu a škol v Praze
Název práce v češtině: Současná podoba Jedličkova ústavu a škol v Praze
Název v anglickém jazyce: Current form Jedlicka Institute and Schools in Prague
Klíčová slova: Historie, současnost, lékař, pedagog, klient, rozhovor
Klíčová slova anglicky: History, present, doctor, pedagogue, client, interview
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.02.2014
Datum zadání: 07.02.2014
Datum a čas obhajoby: 16.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studující navrhne řešení tématu historické práce, vypracuje popis výzkumné metodologie, shromáždí primární a sekundární zdroje k tématu, provede analýzu dat a jejich interpretaci, v závěru vyhodnotí výsledky šetření.
Veškeré zásadní kroky student průběžně konzultuje s vedoucím práce. Formální úprava práce bude odpovídat požadavkům opatření děkana č. 8/2015. Přílohy č. 3 k Opatření děkana 8/2015.
Seznam odborné literatury
TITZL, B. To byl český učitel: František Bakule, jeho děti a zpěváčci. 1. vyd. Praha: Společnost Františka Bakule, 1998. ISBN 80-9025-180-3.
TITZL, B. Péče o tělesně postižené dítě: sborník k 70. výročí založení Jedličkova ústavu 1913 - 1983. 1. vyd. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1985.
FAUCHER, F. František Bakule enfant terrible české pedagogiky. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-305-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK