Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odolnost učitelů odborného výcviku v oboru Gastronomie vůči syndromu vyhoření
Název práce v češtině: Odolnost učitelů odborného výcviku v oboru Gastronomie vůči syndromu vyhoření
Název v anglickém jazyce: Resistance of practical training teacher in the field of gastronomy to burnout
Klíčová slova: Stres, syndrom vyhoření, příčiny vyhoření, prevence, dotazníkové šetření
Klíčová slova anglicky: Stress, burnout, burnout causes, prevention, questionnaire
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.02.2014
Datum zadání: 17.03.2015
Datum a čas obhajoby: 21.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:26.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zdůvodnění výběru tématu:
Výběr tématu zabývající se syndromem vyhoření pedagogických pracovníků, zaměřený na učitele odborného výcviku, byl ovlivněn 23 lety působením ve školství a osobním vnímáním změn v pracovním výkonu učitelů odborného výcviku, který je ovlivňován mnohočetnými vnějšími i vnitřními faktory.

Formulace problému, který bude v práci řešen:
V bakalářské práci bude řešena problematika psychického vyčerpání učitelů odborného výcviku a to hlavně v jaké se nacházejí fázi a nehrozí-li jim syndrom vyhoření s ohledem na jejich věk, pohlaví, délku praxe a dosažené vzdělání. Zároveň bude zjištěna stupnice nejvíce vnímaného stresoru v pedagogické činnosti učitele odborného výcviku a konečný výsledek nám ukáže, jaký preventivní nástroj, nebo metodu učitelé považují za nejúčinnější ze své praxe.
Cíl práce:
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit v jaké fázi psychického vyčerpání – syndromu vyhoření se nacházejí učitelé odborného výcviku s ovlivňujícími faktory jako je věk, pohlaví, délka praxe a dosažené vzdělání. Dílčím cílem bakalářské práce je nalézt nejintenzivněji vnímané stresory v porovnání s výzkumem V. Holečka z let 1999- 2001 a posledním dílčím cílem je identifikace aktivního preventivního nástroje nebo metody, která je nejvíce preferována učiteli odborného výcviku v praxi.

Charakteristika metod:
V bakalářské práci je použita výzkumná metoda, kde výzkumným nástrojem je dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření, bylo zvoleno pro rychlý sběr potřebného počtu dat s následným zaměřením na jednotlivce a vyhodnocením. Dotazníkové šetření se skládá ze tří dotazníků s uzavřenými otázkami. Každý dotazník slouží k samostatnému vyhodnocení vytyčených cílů.

Struktura práce:
Zpracovaná bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, kde jsou charakterizovány a objasněny základní pojmy, syndrom vyhoření, jeho příčiny, projevy a příznaky jednotlivých fází, ale i preventivní metody a nástroje, jak syndromu vyhoření předejít. Definice náročných životních situací a jednotlivých pojmů, jako je stres, konflikt, frustrace a jejich vliv na činnost učitele odborného výcviku. Druhá praktická část je zaměřena na zpracování získaných dat z dotazníkového šetření a určení fáze syndromu vyhoření u učitelů odborného výcviku, je zjištěn nejintenzivněji vnímaný stresor v pedagogické činnosti učitele odborného výcviku a také aktivní metoda, nebo nástroj, který je používán v praxi, jako účinná prevence proti syndromu vyhoření.


Seznam odborné literatury
BÁRTOVÁ, Zdeňka. Jak zvládnout stres za katedrou. ISBN 978-807-4021-107.
CARNEGIE, Dale. Jak překonat starosti a stres. Vyd. 1. Překlad Svatoslav Gosman. Praha: Práh, 2011, 155 s. ISBN 978-807-2523-207.
ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 655 s. ISBN 978-807-3672-737.
HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 774 s. ISBN 80-717-8303-X.
HENNIG, Claudius a Gustav KELLER. Antistresový program pro učitele: projevy, příčiny a způsoby překonání stresu z povolání. 1. vyd. Překlad Jitka Vrátilová. Praha: Portál, 1996, 99 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8093-6.
HONZÁK, Radkin. Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2013, 229 s. ISBN 978-807-4293-313.
KEBZA, Vladimír a Iva ŠOLCOVÁ. Syndrom vyhoření: (informace pro lékaře, psychology a další zájemce o teoretické zdroje, diagnostické a intervenční možnosti tohoto syndromu). 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2003, 23 s. ISBN 80-707-1231-7.
KEBZA, Vladimír. Psychosociální determinanty zdraví. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 263 s. ISBN 80-200-1307-5.
KIRSTA, Alix. Kniha o překonávání stresu: jak se uvolnit a žít pozitivně. Košice: Oriens, 1996, 191 s. ISBN 80-888-2802-3.
KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. 5. vyd. Praha: Portál, 2006, 147 s. Poradce pro praxi. ISBN 80-736-7181-6.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení: rozpoznání, léčba, prevence. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, 131 s. Psychologie pro každého. ISBN 80-716-9551-3.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada - Avicenum, 1994, 190 s. ISBN 80-716-9121-6.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 195 s. Psychologie (Portál). ISBN 80-717-8835-X.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 279 s. ISBN 80-717-8551-2.
KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Vyd. 3. Praha: Portál, 2008, 155 s. Pedagogická praxe. ISBN 978-807-3674-342.
MELGOSA, Julián. Zvládni svůj stres: Kniha o duševním zdraví. 1. vyd. Praha: Advent-Orion, 1999, 190 s. ISBN 80-717-2240-5.
POSCHKAMP, Thomas. Vyhoření: rozpoznání, léčba, prevence. 1. vyd. Brno: Edika, 2013, 104 s. Rádce pro pedagogy. ISBN 978-80-266-0161-6.
PRAŠKO, Ján. Asertivitou proti stresu. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1996, 181 s. ISBN 80-716-9334-0.
PRAŠKO, Ján. Proti stresu krok za krokem. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001, 187 s. ISBN 80-247-0068-9.
PRŮCHA, Jan. Učitel: současné poznatky o profesi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 154 p. ISBN 80-717-8621-7.
STOCK, Christian. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 103 s. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3553-5.
ŠTĚPANÍK, Jaroslav. Umění jednat s lidmi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 162 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-1527-8.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření v profesi učitele odborného výcviku. Zaměřuje se na příčiny, projevy a příznaky jednotlivých fází, ale i na preventivní metody a nástroje, jak syndromu vyhoření předejít. Definuje pojem náročné životní situace a jednotlivé pojmy, jako stres, konflikt, frustrace, jejich vliv na činnost učitele odborného výcviku. Hlavní cíl výzkumné části je zjištění fáze syndromu vyhoření u učitelů odborného výcviku s ovlivňujícími faktory jako je věk, pohlaví, délka praxe a dosažené vzdělání. Dílčím cílem výzkumu je nalézt nejintenzivněji vnímané stresory v porovnání s výzkumem V. Holečka z let 1999- 2001 a posledním vyhodnocením je identifikace aktivního preventivního nástroje nebo metody, která je nejvíce preferována učiteli odborného výcviku v praxi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Bachelor thesis deals with the so called problem of “Burning Out“ in the profession of training expert staff (namely teachers). It focuses on the causes, signs and symptoms of the different stages, but also on methods and tools to prevent the “Burning Out“ syndrome. It defines the concept of a difficult life situation and individual issues such as stress, conflict, frustration and their influence on expert teachers. The main objective of the research is to determine phases of "Burning Out“ with influential factors such as age, sex, length of service and education attainment. The main goal of this research is to find the most significant stress factors and compare them to the work of V. Holecka from (1999-2001), and to then identify and evaluate outcomes of active prevention methods that are most preferred by expert staff/teachers in general practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK