Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systém vězeňství v ČR – současnost a budoucnost
Název práce v češtině: Systém vězeňství v ČR – současnost a budoucnost
Název v anglickém jazyce: Penitentiary system of the Czech Republic – presence and future
Klíčová slova: vězeňství, věznice, odsouzený, program zacházení, Vězeňská služba České republiky, budoucnost vězeňství, vnější diferenciace, vnitřní diferenciace
Klíčová slova anglicky: Penitentiary system, prison, convict, treatment programmes, Prison Service of the Czech Republic, future of the penitentiary system, external differentiation, internal differentiation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2014
Datum zadání: 04.02.2014
Datum a čas obhajoby: 18.09.2017 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá stručným exkurzem do minulosti českého vězeňství, tj. vývojem trestání na našem území. Věnuje se současnosti českého vězeňství, tj. legislativnímu vývoji, problematické právní úpravě, jejímu dopadu do praxe, jakož i výhledu do budoucnosti (v souladu s Koncepcí vězeňství do roku 2025). Představuje fungování Vězeňské služby České republiky, její úkoly a organizační členění. Závěr teoretické části práce je věnován budoucnosti českého vězeňství, zejména pak změnám ve vnější diferenciaci věznic.
Empirická část závěrečné práce je tvořena kvalitativním výzkumným šetřením (strukturované rozhovory se zaměstnanci Vězeňské služby České republiky). Mapuje názory zaměstnanců Vězeňské služby na stávající systém vězeňství a na legislativní úpravy účinné od 1. října 2017.
Cílem diplomové práce je tedy analyzovat současný systém vězeňství v České republice v kontextu platných legislativních změn. K jeho naplnění slouží zpracování teoretické části práce (analýza odborné literatury a legislativních norem upravujících výkon trestu odnětí svobody v České republice) a provedené výzkumné šetření (metoda rozhovoru).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the penitentiary system of the Czech Republic. It contains a brief excursion into the past of the Czech penitentiary system, i.e. the history of punishment in our territory. Attention is paid to the present penitentiary system of the Czech Republic, legislative development, problematic legal regulation, its impact on practice, as well as to the view to the future (within the frame of the new Czech penitentiary system conception). The diploma thesis represents the functioning of the Prison Service of the Czech Republic, its tasks and aims. The last chapter of the theoretical part is devoted to the future of the Czech penitentiary system, especially to changes in the external differentiation of prisons.
The practical part of the thesis is a qualitative research survey (structured interviews with employees of the Prison Service of the Czech Republic). It maps the attitude of Prison Service employees to the existing penitentiary system and to legislative adjustments effective from October 2017.
The aim of this diploma thesis is to analyse the current penitentiary system of the Czech Republic in the context of valid legislative changes. The analysis of literature and legislative norms regulating the execution of imprisonment in the Czech Republic and the research survey (method of interview) are used for this purpose.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK