Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neplodnost v 21. století a její řešení
Název práce v češtině: Neplodnost v 21. století a její řešení
Název v anglickém jazyce: Infertility of the 21th century and it´s solution
Klíčová slova: Neplodnost, příčiny neplodnosti, asistovaná reprodukce, IVF, osvojení, sorugační mateřství
Klíčová slova anglicky: Sterility, causes of sterility, assisted reproduction, IVF, adoption, surrogate maternity
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.02.2014
Datum zadání: 15.11.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 08:45
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Alena Thorovská
 
 
 
Zásady pro vypracování
A) TEORETICKÁ ČÁST
Neplodnost- ženská a mužská neplodnost
Léčba neplodnosti páru - metody asistované reprodukce
Psychické dopady (neúspěšné léčby) neplodnosti
Jiná řešení neplodnosti
Etické otázky související s neplodností
B) PRAKTICKÁ ČÁST
Kvalitativní výzkum
Cíle a výzkumné otázky praktické části
Metodika výzkumu
Výsledky rozhovorů
Diskuze a doporučení
Seznam odborné literatury
ČERMÁKOVÁ, M.: Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra. Praha: Středisko náhraní rodinné péče, o. s. Praha 2012. 54 s. ISBN 978-80-87455-10-4
DOHERTY, C. M., CLARK, M. M. Léčba neplodnosti: podrobný rádce neplodným párům. Brno: Computer Press, 2006. 121 s. ISBN 80-251-0771-X
HAŠKOVÁ, H.: Fenomén bezdětnosti. Praha: Slon, 2009. 264 s. ISBN 978-80-7419-020-9
KONEČNÁ, H. Na cestě za dítětem: dvě malá křídla. Praha: Academia, 2003. 318 s. ISBN 80-200-1055-6
MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum, 2002. 269 s.
ISBN 80-7184-867-0
MRÁZEK, M.: Umělé oplodnění I. Praha: Triton, 2003. 62 s. ISBN 80-7254-413-6
ROZTOČIL, A. & kolektiv. Moderní gynekologie. Praha: Grada, 2011. 580 s.
ISBN 978-80-247-2832-2.
ŘEZÁBEK,K.: Léčba neplodnosti. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2002. 104 s. ISBN 80-247-0187-1
STRUSKOVÁ, O., NOVOTNÁ, J.. Metoda Ludmily Mojžíšové. Praha: Nakladatelství XYZ, 2007. 151 s. ISBN 80-87021-68-1
ULČOVÁ-GALLOVÁ, Z., LOŠAN, P. Neplodnost, útok imunity. Praha: Grada, 2013. 149 s. ISBN 978-80-247-45555-8
VENTRUBA, P.,CRHA, I., ŽÁKOVÁ, J. a kol.: Průvodce léčbou poruch plodnosti.Brno: Gynekologicko-porodnická klinika Lékařské fakulty MU a FN v Brně,2013. 28 s. ISBN 978-80-904002-9-0
Předběžná náplň práce
Problematika neplodnosti je aktuální téma, každý šestý pár, který se rozhodne mít děti, se s touto problematikou setkává. Tato bakalářská práce se snaží podat souhrnný přehled možných východisek. Nejprve se věnuje objasnění pojmu neplodnosti (u mužů i u žen), příčin neplodnosti a možnosti vyšetření neplodnosti (zahrnující i problematiku imunologickou). Zaměřuje se na různé možnosti řešení problému: formy léčby neplodnosti, zejména asistovaná reprodukce a její různé modifikace. Velmi diskutované řešení je sorugační mateřství, které je podrobněji rozpracováno. A nakonec i možnost osvojení, což je pro mnohé ukončení neúspěšné léčby. Výzkumná část si klade za cíl popsat a analyzovat jednotlivé případy žen, které jsou nuceny řešit daný problém, jakou možnost zvolily či volí (s ohledem na zdravotní stav, životní postoj, víru a finanční možnosti). Výstupem praktické části je formulace rad a doporučení pro ženy, které se s neplodností střetávají či v budoucnu budou nuceny tento problém řešit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Problems with infertility is very actual theme, each sixth couple, which decide to have children, deal with the problem of infertility. This bachelor thesis makes efforts to give a summary of possibility. At first there is a clarification of infertility (both the men´s one and the women´s one), causes of sterility and possibility of screening infertility (including immunology issues). The thesis is focused on varius opportunity of solution the problem: form of treatment infertility, especially assisted reproduction and it´s varius modifications. Very discussed solution is surrogate maternity, which is elaborated. And at last the opportunity of adoption, which is for many people the end of unsuccessful treatment. The research part is aimed at describe and analyse individual case of women, who are forced to deal with given problem, which opportunities the women choose or chose (with respect to state of health, life attitude, faith and financial opportunities). The conclusion of research part is formulation of advices and recommendations to women centend with sterility or to women who wil be forced to solve this problem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK