Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv železnice na rezidenční suburbanizaci v zázemí Prahy: příklad Černošic
Název práce v češtině: Vliv železnice na rezidenční suburbanizaci v zázemí Prahy: příklad Černošic
Název v anglickém jazyce: The Influence of Railways on Residential Suburbanization in the hinterland of Prague: the example of Černošice
Klíčová slova: železnice, rezidenční suburbanizace, Černošice, zázemí Prahy
Klíčová slova anglicky: railway, residential suburbanisation, Černošice, the hinterland of Prague
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2014
Datum zadání: 30.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2016
Oponenti: RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hodnocení vlivu bude zkoumáno na základě 3 hlavních faktorů, které budou hodnoceny. Prvním faktorem je vliv železnice na populační vývoj sídel ve vztahu k rezidenční suburbanizaci. Druhým faktorem je ověření existence železničního suburbia v zázemí Prahy na příkladu Černošic. Třetím faktorem je vliv železnice na způsob vyjížďky obyvatel. V diplomové práci bude použita kvalitativní i kvantitativní metody. Například byla použita statistická analýza dat a informace z archivních materiálů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The influence will be assessed on the set of information found in the literature and 3 main factors which the thesis is gooing to deal with. The first factor is the influence of railway on the development of population in relation to residential suburbanisation. The second factor is the verification of the existence of railway suburb in the hinterland of Prague in the case of Černošice. The third factor is the influence of railway on the decision making of chosen mode of transport used for commuting. Qualitative and quantitative data are going to be used in the thesis. Statistical data analysis are going to be used as well as the information found in the archives.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK