Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Africké skalní umění: případová studie z údolí Oukaïmeden
Název práce v češtině: Africké skalní umění: případová studie z údolí Oukaïmeden
Název v anglickém jazyce: African Rock Art: A Case Study in the Oukaïmeden Walley
Klíčová slova: skalní umění|rytiny|interpretace|krajina|údolí Oukaïmeden|pozdní neolit|pozdní doba bronzová|transhumance
Klíčová slova anglicky: rock art|engravings|interpretation|landscape|Oukaïmeden Valley|Late Neolithic|Late Bronze Age|transhumance
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2014
Datum zadání: 30.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 14.07.2020 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.07.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D.
  prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem disertační práce je deskripce, analýza a interpretace skalního umění. První teoretická část je věnována výzkumné strategii, dokumentaci, datování, konzervaci a prezentaci skalního umění. Zabývá se také analýzou vztahu skalního umění a krajiny, neboť odlišnost vnímání krajiny v různých kulturách vedla tvůrce k rozdílnému vnímání životního prostředí a k odlišným formám výtvarného projevu. V první části disertace jsou také prezentovány přístupy a metody interpretace skalního umění z krajinného, ergonomického, historického, sociologického, rituálního, uměleckého i estetického hlediska. Druhá část disertace je věnována africkému skalnímu umění v údolí Oukaïmeden, které se nachází v centrální části Vysokého Atlasu na území Maroka. Disertace se zaměřuje na konkrétní archeologické lokality, užité výtvarné techniky, stylové charakteristiky a další specifika místního skalního umění. Zvláštní pozornost je věnována motivům, vývojovým proměnám a datování skalního umění v údolí Oukaïmeden. Skalní umění se zde poprvé objevuje v pozdním neolitu, poté je rozvíjeno v pozdní době bronzové a přetrvává až do libyjsko-berberského období. V disertaci je také představena interpretace motivů skalního umění včetně analýzy funkce a smyslu jejich umístění v krajině. V této souvislosti je popsán blízký vztah skalního umění k transhumanci, která přetrvává v oblasti Vysokého Atlasu až do současnosti. Součástí práce je proto popis a interpretace skalního umění v údolí Oukaïmeden s důrazem na sezónní užití vysokohorských pastvin berberskými pastevci.
Seznam odborné literatury
BAHN, Paul G. Prehistoric Rock Art: Polemics and Progress. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
CLOTTES, Jean. World Rock Art. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2002.
Collado Giraldo, H. Main Characteristics of Oukaïmeden Rock Art (Morocco). Complutum, 25(2), 2014, 141−166.
CHIPPINDALE, Christopher, NASH, George. Pictures in Place: Approaches to the Figured Landscape of Rock Art. In CHIPPINDALE, Christopher, NASH, George, eds. The Figured Landscapes of Rock-Art: Looking at Pictures in Place. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 289−317.
INGOLD, Tim. The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London: Routledge, 2000.
Mahdi, M. Pasteur de l’Atlas, production pastorale, droit et rituel. Casablanca: Imprimerie Najah, 1999.
Malhomme, J. Corpus des gravures rupestres du Grand Atlas (1ère partie). Rabat: Service des antiquités du Maroc, 1959.
Malhomme, J. Corpus des gravures rupestres du Grand Atlas (2ère partie). Rabat: Service des antiquités du Maroc, 1961.
PAGER, Shirley-Ann. Rock Art Research: Moving Into the Twenty-first Century. Namibia: Southern African Rock Art Association, 1997.
Rodrigue, A. L’art rupestre du Haut Atlas marocain. Paris: L’Harmattan, 1999.
Rodrigue, A. L'art rupestre au Maroc: les sites principaux. Des pasteurs du Dra aux métallurgistes de l'Atlas. Paris: Harmattan, 2009.
SMITH, Andrew, WALKER, Alan A. Mindscapes of Prehistory: Rock Art and Ritual. Stroud: Amberley, 2011.
TILLEY, Christopher. Body and Image: Explorations in Landscape Phenomenology 2. Walnut Creek: Left Coast Press, 2008.
TILLEY, Christopher. Interpreting Landscapes Geologies, Topographies, Identities: Explorations in Landscape Phenomenology 3. Walnut Creek: LeftCoast Press, 2010.
WHITE, Randall. Prehistoric Art: The Symbolic Journey of Humankind. New York: Harry N. Abrams, 2003.
WHITLEY, David S., ed. Handbook of Rock Art Research. Walnet Creek: Altamira Press, 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK