Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové přístupy v prezentaci a popularizaci archeologie. Výzkum didaktických aspektů současné role archeologie ve společnosti
Název práce v češtině: Nové přístupy v prezentaci a popularizaci archeologie. Výzkum didaktických aspektů současné role archeologie ve společnosti
Název v anglickém jazyce: New Approaches in Presentation and Popularization of Archaeology. Research of the Didactic Aspects of the Archaeological Contribution to Contemporary Society
Klíčová slova: prezentace|archeologie|popularizace|vzdělávání|didaktika|komunikace|multimédia|věda a veřejnost|digitální technologie
Klíčová slova anglicky: archaeology|popularisation|education|didactics|communication|science and the public|digital technologies|multimedia
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Řešitel: Mgr. Veronika Puhačová, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2014
Datum zadání: 30.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
  doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Předpokládaný postup práce:
1. Úvod do problematiky
– na základě výsledků diplomové práce osvětlit stav prezentace a popularizace archeologie v České republice, nastínit otázky a možnosti do budoucna
2. Výzkum percepce archeologie českou laickou veřejností
– na základě studia sociologické literatury a konzultací s odborníky uskutečnit reprezentativní výzkum veřejného mínění
– zjistit, jak lidé vnímají archeologii a období nejstarších dějin lidstva, v čem spatřují smysl archeologie, jaká archeologická témata je zajímají, zda jsou ochotni s archeology komunikovat a účastnit se akcí pro veřejnost, co od archeologie očekávají, apod.
3. Nastínění možností využití multimédií v prezentaci archeologie (na základě faktů zjištěných v předchozích dvou krocích)
– úvod do problematiky multimediálních technologií, přehled multimédií vhodných pro prezentaci archeologie, vypracování metodiky prezentačně-edukačního využití konkrétních multimédií v archeologii
4. Návrh konkrétního projektu
– na základě všech předchozích kroků navrhnout konkrétní projekt, který by mohl dlouhodobě sloužit prezentaci archeologie veřejnosti
– může se jednat např. o edukační multimediální program pro školy, který by nenásilnou formou zahrnoval archeologii do školní výuky a přispíval tak ke zlepšení vztahu společnosti k našemu oboru, o interaktivní multimediální projekt k určité archeologické výstavě či o interaktivní webové stránky s archeologickou tematikou (Návrh projektu bude záviset jak na informacích, získaných v předchozích krocích práce, tak také na možných odborných kontaktech. Proto nyní ještě nemohu určit konkrétní podobu projektu.)
5. Realizace projektu
– v rámci realizace projektu se budu snažit podnítit co nejširší spolupráci mezi odborníky z řad archeologů, kteří o tuto problematiku mají zájem. Jedině takovou spoluprací se totiž dá docílit efektivní a smysluplné komunikace archeologie s veřejností.
6. Vyhodnocení projektu a jeho přínos
– shrnutí a vyhodnocení projektu a jeho přínosu jak archeologii, tak také cílové skupině, na kterou byl projekt zaměřen
7. Vyhodnocení celé práce
– vyhodnocení poznatků a výsledků práce a jejich přínosu pro českou archeologii, nastínění možností jejich využití do budoucna
Seznam odborné literatury
Andraschko, F. M. – Link, A. – Schmitz, H.-J. 1992: Geschichte erleben im Museum: Anregungen und Bespiele für den Geschichtsunterricht. Frankfurt am Main.
Baxter, J. E. 2002: Teaching „Indie“: Using Film and Television to teach Archaeology. The SAA Archaeological Record 2 (5). Washington, 18-20.
Dostupné z http://www.saa.org/Portals/0/SAA/Publications/thesaaarchrec/nov02.pdf.
Bernard, P. - Fabre, P. 2003: Muzea pro všechny. Příručka k fyzické a smyslové dostupnosti muzeí. Praha.
Bolter, J. D. – Grusin, R. 1998: Remediation: understanding new media. Cambridge.
Brabcová, A. 2003: Brána muzea otevřená. Náchod.
Bureš, M. 2003: Archeologické dědictví a veřejnost. Rekonstrukce a experiment v archeologii 4, 183-192.
Bureš, M. 2005: Archeologie a veřejnost. In: Šmolíková, M. – Bureš, M. a kol. (eds.), Veřejná archeologie I., Příspěvky ke konferenci Archeologie a veřejnost, Praha, 33-38.
Caulton, T. 1998: Hands on Exhibitions. Managing Interactive Museums and Science Centres. Oxon.
Clark, R. C. 2011: E-learning and the science of instruction: proven guidelines for consumers and designers of multimédia learning. San Francisco.
Dostál, J. 2009: Multimedia, hypertext and hypermedia teaching aids – a current trend in education. Časopis pro technickou a informační výchovu 3/2009, 18-23.
Dostupné z ˂http://www.jtie.upol.cz/clanky_2_2009/multimedialni_hypertextove_a_hypermedialni_ucebni_pomucky.pdf˃
Din, H. – Phylis, H. 2007: The Digital Museum. Washington.
Čepelka, O. a kol. 1997: Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru. Liberec.
Fischer, R. 1997: Učíme děti myslet a učit se. Praha.
Hauptman Wahlgren, K. – Svanberg, F. 2008: Public Archaeology as Renewer of the Historical Museum. PA 7, 241-258.
Hemsley, J. – Cappellini, V. – Stanke, G. (eds.) 2005: Digital Applications for Cultural and Heritage Institutions. Aldershot.
Holtorf, C. 2007: Archaeology is a Brand! Oxford.
Horyna, M. 2003: O smyslu památek a péče o ně. In: Brabcová, A. (ed.), Brána muzea otevřená, Náchod, 42-51.
Högberg, A. 2007: The Past is the Present – Prehistory and Preservation from a Children´s Point of View. PA 6, 28-46.
Chowaniec, R. 2010: Dziedzictwo archeologiczne w Polsce: formy edukacji i popularyzacji. Warszawa.
Chromý, J. 2006: K pojmu multimédia. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové, 72-75.
Chudý, Š. 2005: Některé aspekty využití multimédií při výuce. In: Trendy technického vzdělávání. Olomouc, 305-308.
Keen, S. 2004: All that is solid? Museum and the postmodern. Public Archaeology 5,185-197.
Kiddey, R. – Schofield, J. 2011: Embrace the Margins: Adventures in Archaeology and Homelessness. PA 10, 4-22.
Koelling, J. M. 2004: Digital Imaging: A practical Approach. Oxford.
Kuna, M. 2000: Česká archeologie v postmoderní době. Archeologické rozhledy 52, 404-408.
Le Goff, J. 2007: Paměť a dějiny. Praha.
L´Etang, J. 2009: Public relations. Základní teorie, praxe, kritické přístupy. Praha.
Locher, H. – Wyss, B. – Küster, B. – Zieger, A. (eds.) 2004: Museen als Medien – Medien in Museen. Perspektiven der Museologie. München.
Macháček, J. 1991: Ke smyslu archeologie na prahu třetího tisíciletí. Archaeologia Iuvenis V, 10-11.
Mayer, R. E. 2001: Multi-media learning. Cambridge.
Merimman, N. 2004a: Introduction: diversity and dissonance in public archaeology. In: Merimman, N. (ed.), Public Archaeology. London, 1-19.
Merimman, N. 2004b: Public Archaeology. London.
Merta, D. – Peška, M. – Tejkal, M. 2010: Městská památková rezervace Brno. Archeologie torzální architektury, její prezentace a 3D skenování. ZPP 70, č. 3, 186-192.
McLuhan, H. M. 2000: Člověk, média a elektronická kultura. Brno.
McManamon, F. P. 2000: Archaeological messages and Messenger. Public Archaeology 1, 5-20.
McManus, P. 2000: Archaeological Displays and the Public. London.
Message, K. 2006: New Museums and the Making of Culture. Oxford.
Minerva Working Group 2004: Technical Guidelines for Digital Cultural Creation Programmes. Rome.
Mintz, A. – Thomas, S. (eds.) 1998: The Virtual and The Real: Media in the Museum.
Mirzoef, N. 1999: An Introduction to Visual Culture. London.
Moravec, M. 2008: Archeologie a cestovní ruch. Plzeň: Západočeská univerzita. Nepubl. diplomová práce.
Najjar, L. J. 1996: Multimedia Information and Learning. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia 5, 129-150.
Neustupný, E. 2000: Archeologie ve třetím tisíciletí. Archeologické rozhledy 52, 412-416.
Neustupný, E. 2005: Vysokoškolské studium archeologie. Archeologické rozhledy 57, 381-389.
Parkan, F. a kol. 2008: Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka. Praha.
Parry, R. 2010: Museums in a digital Age. New York/London.
Rieche, A. 2002: Archäologie virtuell. Bonn.
Schoeffman, K. 2012: Advances in Multimedia Modeling. Berlin.
Skeates, R. 2002: Speaking for the past in the present. Text, authority and learning in archaeology museum. Public Archaeology 2, 209-218.
Sklenář, K. 2004: Archeologie a veřejnost: Archeologie pro nearcheology. Živá archeologie 5, 24-25.
Sklenář, K. 1998: Archeologické expozice Národního muzea: z Čech do Evropy – a zpátky? Časopis společnosti přátel starožitností 36, 15-27.
Stone, P. G. – Planel, P. G. 1999: Constructed Past: Experimental Archaeology, Education and the Public. London.
Dostupné z http://site.ebrary.com/lib/etfcuni/Doc?id=10062733&ppg=22.
Šmolíková, M. – Bureš, M. a kol. 2005: Veřejná archeologie I., Příspěvky ke konferenci Archeologie a veřejnost. Praha.
Talalay, L. E. 2004: The past as commodity. Archaeological images in modern advertising. PA 3, 205-216.
Tallon, L. – Walker, K. (eds.) 2008: Digital technologies and the museum experience. Plymouth.
Tichý, R. 2009: Deset let naší archeologie věnované veřejnosti. Živá archeologie 10, 2.Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, Sbírka mezinárodních smluv č. 99/2000 Sb.
Vogt, A. 2001: Museen versus Tourismus. Perspektiven eines Dialogs. In: Güntheroth, N. – Vogt, A. (Hg.), Reiseziel: Museum. Freizeitqualität durch Zusammenarbeit von Museen und Touristik, München, 10-33.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK