Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otázky struktury osídlení severovýchodní části středních Čech ve starší době bronzové na příkladu opevněné lokality Brandýs nad Labem-Vrábí
Název práce v češtině: Otázky struktury osídlení severovýchodní části středních Čech ve starší době bronzové na příkladu opevněné lokality Brandýs nad Labem-Vrábí
Název v anglickém jazyce: Settlement structure of the Early Bronze Age in the northeast part of central Bohemia – the case study of fortified settlement in Brandýs nad Labem-Vrábí
Klíčová slova: Brandýs nad Labem|severovýchodní část středních Čech|starší doba bronzová|opevněné sídliště|sídelní aglomerace|dálková komunikace
Klíčová slova anglicky: Brandýs nad Labem|Northeastern part of Central Bohemia|Early Bronze Age|Enclosed settlement|Settlement agglomeration|Long distance route
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2014
Datum zadání: 30.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 21.05.2019 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:24.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
  doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
 
 
Konzultanti: Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cíle práce:
• Zpracování objektů starší doby bronzové z výzkumů ARÚ z let 2007, 2008 a 2010
• Revize starších nálezů z okolí a pokud o rekonstrukci celého sídelního areálu
• Zasazení nálezů do kontextu
• Význam opevněné lokality v severovýchodní části středních Čech a struktura osídlení ve starší době bronzové
Seznam odborné literatury
Bátora, J. 1983: Opevnená osada zo staršej doby bronzovej v Hostiach. Archeologické rozhledy 35, 72-79.
Bartelheim, M. 1998: Studien zur böhmischen Aunjetitzer Kultur: Chronologische und chorologische Untersuchungen. Teil 1, 2. Bonn.
Čižmář, Z. a kol. 1993: Unikátní nález hromadného hrobu v sídlištní jámě ze starší doby bronzové v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo. SPFFBU E 38, 15–57.
Čižmář, Z. 2005: Sídlištní objekty s lidskými pohřby únětické kultury z Vážan nad Litavou. Pravěk NŘ 15, 233–247.
Dočkalová, M. – Kazdová, E. – Koštuřík, P. 1993: Hromadný hrob ze starší doby bronzové v Těšeticích-Kyjovicích. Přehled výzkumů. 1991, 54–55.
Ernée, M. 2000: Hroby únětické kultury z Prahy 9 – Miškovic. In: Čech, P. – Dobeš, M. (eds.): Sborník Miroslavu Buchvaldkovi. Most, 71-79.
Ernée, M. 2009: Uniformita či rozmanitost pohřebního ritu? Interpretace výsledků fosfátové půdní analýzy na pohřebišti únětické kultury v Praze 9 – Miškovicích. Archeologické rozhledy 61, 493-508.
Furmánek, V. – Vladár, J. 1983: Opevnené osady doby bronzovej na Slovensku. Archeologické rozhledy 35, 3-13.
Gediga, B. 1983: Befestigte Siedlungen in Polen während der Bronzezeit. Archeologické rozhledy 35, 50-62.
Geisler, M. 2001: Lokalita se třemi příkopy ze starší doby bronzové na katastru Uherského Brodu (okr. Uherské Hradiště). Pravěk NŘ 11, 233 – 254.
Hájek J. 1954: Jižní Čechy ve starší době bronzové. Památky archeologické 45, 115-192.
Hásek, I. 1975: Hrazené osady větrovského horizontu v Čechách, ČNM 164, 105-118.
Havlice, J. – Hrubý, P. 2002: Betrachtung über die Burgwälle und Höhensiedlungen am Ende der Frühbronzezeit in Südböhmen. In. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 11. Treffen 20. Bis 23. Juni 2001 in Obernzell, Rahden/Westf., 42-61.
Holý, L. 1956: Pohřby na sídlištích v Africe. Archeologické rozhledy 8, 236–250.
Hnízdová, I. 1953: Osady a chaty únětického lidu v Čechách. Archeologické rozhledy 5, 380-392.
Hnízdová, I. 1954: Otázka věteřovských tvarů v české únětické kultuře. Památky archeologické 45, 193–218.
Hnízdová, I. 1955: Únětické sídliště a pohřebiště v Březně u Loun. Archeologické rozhledy 7, 194-308.
Chmela, T. 2008: Kontakty a komunikace na rozhraní starší a střední doby bronzové. Výšinné opevněné sídliště v Bánově u Uherského Brodu. (Nepublikovaná diplomová práce.) Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FFUK Praha.
Jílková, E. 1956: Západní Čechy na počátku doby bronzové. Památky archeologické 48, 15-57.
Jiráň, L. (ed.) 2008: Archeologie pravěkých Čech 5. Doba bronzová. Praha.
Kalfusová, Z. 2008: Výpověď vybraných pohřebních aktivit areálu starší doby bronzové ve Vliněvsi, okr. Mělník. (Nepublikovaná diplomová práce.) Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FFUK Praha.
Kandert, J. 1982: Poznámky k využití etnografických údajů v případě výkladu knovízských „hrobů“. Archeologické rozhledy 34, 190–200.
Král, V. 2011: Nové nálezy pohřebišť únětické kultury na Kolínsku. (Nepublikovaná diplomová práce.) Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FFUK Praha.
Irrgeher, J. – Weiß, Ch. – Krenn-Leeb, A. – Teschler-Nikola, M. – Prohaska, T. 2011: Lokal oder fremd? Anwendung von Strontium-Isotopensignaturen für Erforschung von Mobilitäts- und Migrationsbewegungen in der Bioarchäologie am Beispiel des frühbronzezeitlichen Gräberfeldes von Hainburg/Teichtal. Archäologie Österreichs 22/1, 33-37.
Kuna, M. 1998: Povrchové sběry v povodí Vinořského a Mratínského potoka. Katalog nálezů z let 1986-1990. Výzkumy v Čechách 1996-7, 298-338.
Marková, K. 2001: Befestigte Siedlungen der älteren Bronzezeit im Süden der Mittelslowakei. In: Lippert, A. – Schultz, M. – Shennan, S. – Teschler-Nicola, M. (eds.): Mensch und Umwelt während des Neolithikums und Frühbronzezeit in Mitteleuropa, Internationale Workshop vom 9.-12. November 1995, Wien, Internationale Archäologie 2, Rahden/Westf., 149-152.
Matoušek, V. 1982: Pohřební ritus rané únětické kultury v Čechách. Praehistorica X – Varia archaeologica 3, 33-52.
Moucha, V. 1954: Rozbor únětického pohřebiště v Polepech u Kolína. Archeologické rozhledy 6, 502-503, 523-536, 566-567, 573-574.
Moucha V. 1961: Lokální vývoj únětické kultury v Čechách. Památky archeologické 52, 159-165.
Moucha, V. 1963: Die Periodisierung der Úněticer kultur in Böhmen. In: Sborník ČSSA 3, Brno, 9–60.
Moucha, V. 1966: Únětická kultura v Čechách. Zprávy ČSSA 8, 13–27.
Moucha, V. 1987: Zajímavý nález z únětického pohřebiště v Polepech u Kolína. Archeologické rozhledy 39, 121-128.
Němcová, A. 2004: Přehled pozitivních archeologických akcí OM Praha-východ v letech 2002-2003. Studie a zprávy Okrasního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi 15, 39-48.
Němcová, A. 2007: Pohřebiště starší doby bronzové z lokality Brandýs nad Labem, Průmyslová ulice. Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi 16, 41-60.
Nešporová, T. 1983: Výšinné sídlisko zo staršej doby bronzovej v Trenčíně. Archeologické rozhledy 35, 80-85.
Neugebauer, J. W. 1994: Bronzezeit in Ostösterreich. St. Pölten – Wien.
Peška, J. 2009: Protoúnětické pohřebiště z Pavlova. Olomouc.
Pleinerová, I. 1959: Otázka skupinových pohřebišť v únětické kultuře. Archeologické rozhledy 11, 379-408.
Pleinerová, I. 1966: Únětická kultura v oblasti Krušných hor a jejím sousedství. Památky archeologické 57, 339-455.
Pleinerová, I. 1967: Únětická kultura v oblasti Krušných hor a jejím sousedství II. Památky archeologické 58, 1-36.
Pleinerová, I. 1981: Zu einigen Sonderformen der Mehrbestattungen in der Aunjetitzer Kultur. Studien zur Bronzezeit. Festschrift von Brunn, 349-362.
Poláček, J. 1965: Dívčí kámen. Hradiště z doby bronzové. České Budějovice.
Rataj, J. 1954: Únětické vyzděné hrobky v Brodcích nad Jizerou. Památky archeologické 55, 305-319.
Rulf, J. 1996: Problematika pohřbů na sídlištích v českomoravském pravěku. Študijné zvesti 32, 115–123.
Salaš, M. 1990: Únětická sídlištní jáma s lidskými kosterními pozůstatky na Cezavách u Blučiny. Památky archeologické 81, 275-307.
Simon, K. 1990: Höhensiedlungen der älteren Bronzezeit im Elbsaalgebiet. Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 73, 287 – 330.
Stocký, A. 1926: Únětická keramika v Čechách. Předběžná studie I. Památky archeologické 35, 1-21.
Stocký, A. 1927: Únětická keramika v Čechách. Předběžná studie II. Památky archeologické 35, 305-315.
Stuchlík, S. 1985: Výšinná sídliště únětické kultury na Moravě. In: Frühbronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa, Archeologia Interregionalis. Warszawa – Krakow, 129-142.
Stuchlíková, J. 1982: Zur Problematik der Burgwälle der älteren Bronzezeit in Mähren. In: Beiträge zum bronzezeitlichen Burgenbau in Mitteleuropa. Berlin – Nitra, 389 – 403.
Zápotocká-Steklá, M. 1963: Ohrazená osada s větrovskou keramikou ve Vinoři u Prahy. Památky archeologické 54, 315-335.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK