Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Názory pedagogické a rodičovské veřejnosti na povolání učitele mateřské školy v souvislosti s péčí o děti mladší 3 let
Název práce v češtině: Názory pedagogické a rodičovské veřejnosti na povolání učitele mateřské školy v souvislosti s péčí o děti mladší 3 let
Název v anglickém jazyce: Opinions of the educational and parental public on the kindergarten teacher occupation in connection with care for children under the age of 3
Klíčová slova: profese, mateřská škola, učitelka mateřské školy, dítě předškolního věku, péče o děti mladší 3 let, jesle, pregraduální příprava učitelek mateřských škol, podmínky předškolního vzdělávání.
Klíčová slova anglicky: profession, kindergarten, kindergarten teacher, pre-school age child, care of children under 3 years of age, nursery, non-graduate training of kindergarten teachers, conditions of pre school education
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2014
Datum zadání: 03.02.2014
Datum a čas obhajoby: 21.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude věnována tématu profese učitelky/učitele mateřské školy. Teoretická část bude zaměřena na problematiku pregraduální přípravy učitele mateřské školy, profesních kompetencí, právních norem vztahujících se k učitelské profesi. Autorka se pokusí provést analýzu podmínek a požadavků na profesi učitelky mateřské školy v historii a pod tlekam společnských nároků v souvislosti s rozšířením péče a vzdělávání dětí mladší tří let. V praktické části formou dotazníkového šetření u 2 skupin respondentů (rodiče a učitelky mateřských škol) bude zjišťovat jejich názory související se zařazením dětí mladší 3 let do mateřské školy. Dotazníkové šetření doplní řízenými rozhovory se skupinou studentů Učitelství pro mateřské školy.
Seznam odborné literatury
Burkovičová, R. Přípravné vzdělávání učitelů mateřských škol. Ostrava: OU, 2006
Gavora, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2010.
Matějček, Z. Prvních 6let ve vývoji a výchově dítěte. Praha : Grada, 2005.
Koťátková, S. Dítě a mateřská škola. Praha : Grada, 2008.
Helus, Z. Učitelství - rozporuplné povolání pod tlakem nových společenských nároků. Pedagogika, 2007, 57, 4 s.349-363
Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha : Portál 2009.
Matoušek, O., Palzarová, H. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. Praha : Portál 2010.
Průcha, J. Učitel: Současné poznatky o profesi. Praha: Portál 2002.
Spilková, V., Hejlová, H. Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Čwesku a na Slovensku. Praha : PedF UK, 2010.
Šulová, L. Raný psychický vývoj dítěte. Praha : Karolinum, 1996.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP 2004.¨
Vašutová, J. Profese učitele v českém vazdělávacím kontextu. Brno: Paido 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK