Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uplatnění žáků praktických a speciálních škol na trhu práce
Název práce v češtině: Uplatnění žáků praktických a speciálních škol na trhu práce
Název v anglickém jazyce: Application of pupils at special and practical schools in the labor market
Klíčová slova: učeň, trh práce, zaměstnatelnost, zaměstnání, kvalifikace, kompetence, odbornost, výuční list
Klíčová slova anglicky: apprentice, labour market, employment, jobs, qualification, competencies, expertise, vocational certificate
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Marinková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2014
Datum zadání: 28.01.2014
Datum a čas obhajoby: 18.01.2016 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
OPATŘILOVÁ, D.; PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Vydání 1. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5536-0.
PROCHÁZKOVÁ L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno 2009. ISBN 978-80-7392-094-4
KOMENDOVÁ J. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. Vydání 1. KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2009. ISBN 978-80-7418-022-4.
PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšířené vydání. Brno : Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0.
DOLEŽEL R.; VÍTKOVÁ M. (eds.) Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Příručka pro zaměstnavatele k projektu OPR LZ 3.1. „Aktivizační a vzdělávací centrum“. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-143-0.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK