Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití arteterapie v logopedické péči
Název práce v češtině: Možnosti využití arteterapie v logopedické péči
Název v anglickém jazyce: Possibility of using art therapy in the treatment of speech therapy
Klíčová slova: Logopedická péče, arteterapie, narušená komunikační schopnost, logopedicko-arteterapeutický program.
Klíčová slova anglicky: Speech therapy, art therapy, speech language disorder, logopedic – art therapy programme.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.01.2014
Datum zadání: 22.01.2014
Datum a čas obhajoby: 28.05.2015 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce s názvem Možnosti využití arteterapie v logopedické péči si klade za cíl v teoretické části popsat průniky arteterapie a logopedické péče a představit tak ucelený přehled této problematiky v rámci celé symptomatické klasifikace narušené komunikační schopnosti (NKS). Dále pak v rámci arteterapie vymezuje hlavní vztahy a pojmy z oblasti terminologie, definic a členění. V této oblasti také definuje formy terapie a předkládá trojúhelníkový model vztahu mezi klientem, arteterapeutem a výtvarnou prací. Zaměřuje se také na cíle arteterapie a významy barev. Věnuje se vztahu arteterapie se speciální pedagogikou. Praktická část je tvořena dvěma celky. V jejím rámci bylo cílem vytvoření logopedicko-arteterapeutického programu. První část se zabývá logopedicko-arteterapeutickým programem LOGOART, který je zde ve stručnosti představen. Druhá pak vychází z dotazníkových šetření a zaměřuje se na přínosnost tohoto programu, mínění dotazovaných, zda by mohl být program zaveden do školní praxe, nebo být doplněním logopedické péče.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work with title Possibility of using art therapy in the treatment of speech therapy lay down the goal in theoretic part describe penetrations art therapy and speech therapy and presented so coherent summary those problems in all symptomatic classification of speech language disorder. And then in scope art therapy define main relations and ideas from sphere terminology, definitions and analysis. In this sphere also defined forms therapy and presented triangular model of relationship among client, art therapist and art work. It concentated also on goals art therapy and meaning of colours. It also devoted to relationship of art therapy and special education. Practical part has two units. In it´s scope there was the goal to form the logopedic – art therapy programme. First part engaged in logopedic – art therapy programme LOGOART, that is here shortly presented. The second part then started from three guestionnaire researches and concentrated on benefits of this programme, meaning of inquiry persons i fit would be intoductioned to the school practice, or would be supplement of speech therapy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK