Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza služeb veřejných knihoven se zaměřením na starší školní věk a období adolescence
Název práce v češtině: Analýza služeb veřejných knihoven se zaměřením na starší školní věk a období adolescence
Název v anglickém jazyce: Public Library Services Focusing on Teenagers: An Analysis
Klíčová slova: veřejná knihovna, služby veřejné knihovny, starší školní věk, adolescence
Klíčová slova anglicky: public library, public library services, teenagers, teens, young adult, youth
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2014
Datum zadání: 21.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.02.2014
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Bc. Kateřina Nekolová, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je provést analýzu služeb veřejných knihoven se zaměřením na děti ve starším školním věku a v období adolescence a jejich srovnání se situací v zahraničí. Práce se bude snažit odpovědět na otázku, zda české knihovny tyto služby nabízejí a pokud ano, zda jsou tyto služby využívány. V rámci zpracování autorka provede:

· Základní informační přípravu tématu (služby pro mládež v České republice), prostudování zdrojů povede ke stručné prezentaci aktuálního stavu v ČR
· Porovnání se stavem v zahraničí
· Rozbor několika konkrétních Českých knihoven nabízejících služby pro mládež
· Závěrečné zhodnocení získaných informací těchto služeb v České republice a jejich potencionálního rozvoje

Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
· HOWARD, Vivian. WHAT DO YOUNG TEENS THINK ABOUT THE PUBLIC LIBRARY?. Library Quarterly. 2011, roč. 81, č. 3, s. 321-344. Dostupný komerčně přes: .
· Janošková, Kateřina. Další vzdělávání v knihovnách? – projekt Komunitní knihovny ve Vsetíně. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 12 [cit. 06.01.2014]. Dostupný na World Wide Web: . urn:nbn:cz:ik‐008111. ISSN 1212-5075.
· ROCKFELLER, Elsworth. Effectively Managing Teen Services Departments in Public Libraries: Basic Steps for Success. Young Adult Library Services. 2013, roč. 12, č. 1, s. 16-19. Dostupný komerčně přes: .
· Víchová, Eva a kol. Komunity, sítě a spolupráce: 20 pohledů pro knihovny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 99 s. ISBN 978-80-210-6115-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK