Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Sportovní trénink mládežnických družstev ve Volejbalovém klubu Příbram
Název práce v češtině: Sportovní trénink mládežnických družstev ve Volejbalovém klubu Příbram
Název v anglickém jazyce: Sport training youth teams in Volleyball club Příbram
Klíčová slova: volejbal, trénink, mládež, volejbalový klub
Klíčová slova anglicky: volleyball, training, youth, volleyball club
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.01.2014
Datum zadání: 07.01.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-V, Velký sál, suterén po hlavním schodišti
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Irena Svobodová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zmapovat a porovnat sportovní trénink mládežnických družstev Volejbalového klubu Příbram.
Seznam odborné literatury
Buchtel, J. a kol. Teorie a didaktika volejbalu. Praha: UK, 2005
Císař, V. Volejbal. Praha: Grada, 2005
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se věnuje problematice trénování mládežnického volejbalu v Příbrami. Celá práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na mládežnický volejbal obecně, sportovní trénink volejbalové mládeže a v neposlední řadě také na roli samotného trenéra. Praktická část je poté zaměřena výhradně na interpretaci výsledků na základě zpracovaného dotazníku. Dotazník se zabývá zejména otázkami ohledně trénování mládeže a tréninkových postupů volejbalového trenéra. Další výzkumnou metodou je rozhovor, který je zaměřen výhradně na verifikaci dotazníkových otázek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with the issue of training of youth volleyball in Pribram. The work is dividend into the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on youth volleyball in general, volleyball youth sports training and the role of the coach himself. The practical part is then focused solely on the interpretation of the results on the basis of a written questionnaire. The questionairre deals with issue concerning training of youth and training practices of volleyball coach. Another research method is a conversation that is focused exclusively on verification questionaire.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK