Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojem vážné újmy v uprchlickém právu
Název práce v češtině: Pojem vážné újmy v uprchlickém právu
Název v anglickém jazyce: Concept of serious harm in refugee law
Klíčová slova: vážná újma mučení nelidské či ponižující zacházení nebo trest vážné a individuální ohrožení života nebo nedotknutelnosti civilisty svévolné násilí mezinárodní nebo vnitrostátní ozbrojený konflikt
Klíčová slova anglicky: Serious harm Torture Inhuman or degrading treatment or punishment Serious and individual threat to life or person of civilian Indiscriminate violence International or internal armed conflict
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2014
Datum zadání: 26.03.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 13:00
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 222
Datum odevzdání elektronické podoby:26.03.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:27.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Oponenti: prof. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce s tématem ,,Pojem vážné újmy v uprchlickém právu“ měla tři základní cíle. Prvním z nich bylo analyzovat jednotlivé pojmy, které spadají pod vážnou újmu. Druhým cílem této diplomové práce bylo provést komparaci pojmu vážné újmy podle kvalifikační směrnice se zákonem o azylu. Prostřednictvím výkladu jednotlivých pojmů u vážné újmy a komparace kvalifikační směrnice se zákonem o azylu jsem následně zodpověděla otázku ,,kdo je chráněn ustanovením článku 15 kvalifikační směrnice a §14a odst.2 zákona o azylu,“ jež byla třetím základním cílem této diplomové práce a zároveň její výzkumnou otázkou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis with the topic of ,,The Concept of Serious Harm in Refugee Law“ had three basic objectives. The first one was to analyse single notions which belong to the concept of serious harm. The second objective was to compare the concept of serious harm under the Qualification Directive and under the Czech Asylum Act. By means of the interpretation of single notions of serious harm and the comparison of the Qualification Directive with the Czech Asylum Act, I managed to answer the question ,,who is protected by Article 15 of the Qualification Directive and the second section of paragraph 14a in the Czech Asylum Act,“ which was the third basic objective of this diploma thesis, and at the same time its research question.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK