Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost a postoj rodičů k zubnímu zdraví u předškolních dětí
Název práce v češtině: Informovanost a postoj rodičů k zubnímu zdraví u předškolních dětí
Název v anglickém jazyce: Parents‘ knowledge and attitude to the dental health of preschool children
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MUDr. Iva Lekešová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2014
Datum zadání: 14.05.2014
Datum a čas obhajoby: 25.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2014
Oponenti: Mgr. Petra Křížová, DiS.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíl:Shrnout a podat ucelený pohled na problematiku výskytu zubního kazu u dětí. Dále jeho etiologii a dostupná preventivní opatření. Cílem praktické části bylo zjistit úroveň informovanosti a zájmu rodičů k zubnímu zdraví u předškolních dětí.
Úvod:Hygienické návyky v oblasti dutiny ústní naučené v dětském věku kdy jsou v ústech dočasné zuby, jsou jedním z předpokladů pro zdravý a fyziologicky se vyvíjející chrup stálý. Primární prevence vzniku zubního kazu by měla být v převaze nad následnou terapií. Pokud je však na primární prevenci pozdě, je nesmírně důležité dočasné zuby sanovat a zabránit jejich předčasným ztrátám.
Soubor a metodika:Pomocí dotazníkového šetření zjistit informace od rodičů předškolních dětí o míře jejich znalostí v oblasti orálního zdraví u jejich dětí, tak u nich samotných. Dotazník byl předán rodičům dětí, které dochází do městských i soukromých školek v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Skládal se z 28 uzavřených otázek s možností výběru odpovědí a z jedné otevřené otázky. Dotazníků bylo rozdáno 420 a správně vyplněných bylo vráceno 197. Návratnost byla 46,9%.
Výsledky:Byla zjištěna vysoká informovanost a především zájem rodičů o prevenci zubního kazu u dětí. Avšak konkrétní výsledky poukazují na mírné nedostatky v hygienických postupech ze strany rodičů a na velké nedostatky v oblasti výživy dětí v souvislosti se zubním kazem. Možnosti domácí, či ordinační fluoridové prevence také nejsou využívány na sto procent.
Závěr: Rodiče jsou zodpovědní za své děti, a tím i za jejich zdraví a jsou nevyhnutelnou součástí spolupráce v prevenci stomatologických onemocnění u předškolních dětí. Svou roli zde hraje samozřejmě zubní lékař, ke kterému děti dochází na preventivní prohlídky, ale také dentální hygienistka. Jejím úkolem je správně informovat, motivovat a instruovat jak samotné děti, tak jejich rodiče. Odborníci se mohou podílet také na kolektivní edukaci dětí v institucích, což je i mým plánem do budoucna.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Goal:The goal was to summarize and to provide a comprehensive view of the occurrence of dental caries of children. Furthermore, it was to provide and summarize its aetiology and available preventive measures. The aim of the work was also to ascertain the level of awareness and the parental interest regarding the dental heath of the preschool children.
Introduction:The hygiene habitudes developed during the childhood, when the teeth are not permanent, are the prerequisite of healthy and physiologically well developing permanent teeth. Primary prevention should prevail over the eventual and following therapy. Nevertheless, in cases when it is too late for primary prevention it is of an immense importance to heal those teeth and herewith prevent their premature loss.
Methodology:The questionnaire survey method was used in order to obtain and collect the information from parents about the level of their as well as their children’s knowledge of oral hygiene. The questionnaires were handed over to the parents of children that attend both public and private preschools in Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. It consisted of 28 multiple-choice questions and one open question. 420 questionnaires were distributed and 197 out of them were returned completed correctly. The response rate was 45.9 percent.
Results:It was found that there is a high awareness of that issue and especially that there is a great interest in the prevention of the dental caries of the children. Though, concrete results show a slight deficiency in the hygiene practices on the parental side. It also showed a weakness in the child nutrition in the relation to the dental caries. Neither the options of home nor the clinic fluoride prevention are used for one hundred percent.
Conclusion:Parents are fully responsible for their children and herewith of their health and they are an inseparable part of the cooperation during the prevention of dental diseases of preschool children. Logically both the dentist and the dental hygienist who should be visited by children regularly play important roles, too. The task of the dental hygienist is to inform, motivate and instruct the children themselves as well as the parents. The experts may also contribute to the collective education of the children within institutions, which is one of my plans for the future.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK