Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Phrasal compounds in fiction and their translation into Czech
Název práce v češtině: Citátová kompozita v krásné literatuře a jejich překlad do češtiny
Název v anglickém jazyce: Phrasal compounds in fiction and their translation into Czech
Klíčová slova: překlad, citátová kompozita, premodifikátory, korpusová analýza
Klíčová slova anglicky: English-Czech translation, phrasal compounds, premodifiers, corpus analysis
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Aleš Klégr
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2014
Datum zadání: 16.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.01.2014
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce si klade za cíl vysledovat, jaké postupy volí překladatelé při překladu anglických frázových kompozit do češtiny. Vzhledem k tomu, že v češtině je na rozdíl od angličtiny tento typ (citátová složenina, spřežka) poměrně vzácný a lexikalizovaný (nabíledni, bohudík, odjaktěživa, budižkničemu, nebojsa, mouchy snězte si mě, Skočdopole; srov. Petr a kol., 1986, s. 468, 504; Čermák, 2011, s. 86), lze předpokládat, že překlad tohoto typu kompozita bude činit problém a při jeho řešení se budou překladatelé uchylovat k různým strategiím (parafráze, perifrastické konstrukce, zjednodušující překlad až po vynechání). Díky korpusovým datům by práce mohla stanovit škálu těchto postupů a určit, které z nich jsou převažující.

Teoretická část práce nastíní situaci citátových kompozit v angličtině a češtině, jejich popis v odborné literatuře (morfologické, strukturní a sémantické typy, syntaktické role) a podle možnosti přihlédne i k jejich výskytu v různých stylech. V empirické části, které bude předcházet popis metody, výběru textů a způsobu zpracování dat, pak na základě zejména paralelních textů v korpusu bude sestaven vzorek anglických kompozit a jejich překladových ekvivalentů. Kvantitativní a kvalitativní analýza vzorku pak prokáže, jakým způsobem čeští překladatelé postupují a zda alespoň v rámci jednoho díla volí jednotný systém překládání frázových kompozit. Zjištěné poznatky budou vyhodnoceny a zobecněny. V závěru práce budou shrnuty poznatky z výzkumu a nastíněna optimální metoda překladu citátových kompozit. Zkoumaný vzorek bude prezentován formou přílohy. Technické pokyny k vypracování vizhttp://uajd.ff.cuni.cz/zp.
Seznam odborné literatury
Bauer, L. (1983): English Word-Formation. Cambridge: Cambridge University Press,.

Bauer, L. (2006): Compound. In K. Brown (ed.) Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 2. London: Elsevier.

Bisetto, A. and S. Scalise (2005): The Classification of Compounds. In Lingue e Linguaggio 2: pp 319-332.

Čermák, F. (2011): Morfématika a slovotvorba češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny.

Dokulil, M. (1962): Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov. Praha: NČSAV.

Dokulil, M. (1967): Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen. Praha: NČSAV

Huddleston, R. and G. K. Pullum (2002): The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Karlík a kol. (1995) Příruční mluvnice češtiny, Nakl. Lidové Noviny.

Lieber, R. (2010): Introducing Morphology. Cambridge: Cambridge University Press.

Marchand, H. (1969): The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation: a synchronic-diachronic approach. Munich: Beck.

Mathesius, V. (1961): Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd. Transl. Dušková, L. (1975): A Functional Analysis of Present-Day English on a General Linguistic Basis. Praha: Academia.

Meibauer, J. (2008): “How marginal are phrasal compounds? Generalized insertions, expressivity, and I/Q-interaction” in Morphology 17. pp 233-259.

Ménová, M. (2012): Frázová kompozita v britském tisku. Bakalářská práce. Praha: FF UK.

Nosek, J. (1981-2): Citátová kompozita v moderni angličtinë a ceštinë. In Cizí jazyky ve škole (CJŠ) 25, 1981-82, pp. 66-71

Nosek, J. (1985): Quotational compounds in Modern English and Czech. In Philologica Pragensia 28: pp 159-164.

Petr, J. a kol. (1986): Mluvnice češtiny (1). Praha: Academia.

Plag, I. (2005): Word-Formation in English. Cambridge: Cambridge University Press.

Trost, P. (1982-3): Tzv. citátová kompozita v nëmciné. — CJŠ 26, 1982-83, 18
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK