Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nejlepší zájem dítěte v průběhu rozvodu rodičů a v porozvodové péči
Název práce v češtině: Nejlepší zájem dítěte v průběhu rozvodu rodičů a v porozvodové péči
Název v anglickém jazyce: Best interest of the child during the parents' divorce and in the post-divorce care
Klíčová slova: Rodina, nejlepší zájem dítěte, rozvod, sociálně-právní ochrana, systémové spojení
Klíčová slova anglicky: Family, the best interests of the child, divorce, social and legal protection, system connection
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.01.2014
Datum zadání: 09.06.2014
Datum a čas obhajoby: 20.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Bakalář, E., a kol., 2006. Rozvodová tématika a moderní psychologie. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1089-2.

MATOUŠEK, Oldřich; PAZLAROVÁ Hana, 2014. Podpora rodiny. 1. vyd. Praha: Portál. 176 s. ISBN 978-80-262-0697-2.

TRAPKOVÁ, Ludmila; CHVÁLA, Vladislav. Rodinná terapie psychosomatických poruch. 2. vyd. 2009. Praha: Portál. 232 s. ISBN 978-80-7367-561-5.

GARDNER, A., Richard. Terapeutické intervence u dětí se syndromem zvrženého rodiče. 1. vyd. 2010. Praha: Triton. 428 s. ISBN 978-80-7387-365-3.

BECHYŇVÁ, Věra; KONVIČKOVÁ, Marta. Sanace rodiny. 2.vyd. 2011. Praha: Portál. 152 s. ISBN 978-80-262-0031-4.

VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. 1. vyd. 2005. Praha: Karolinum. 430 s. ISBN 80-246-1074-4.

ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Dítě a rozvod. 1.vyd. 2010. Praha: Grada. 178 s. ISBN 978-80-247-3181-0.

NOVÁK, Tomáš; PRŮCHOVÁ, Bohumila. Předrozvodové a rozvodové poradenství. 2. vyd. 2012. Praha: Grada. 144 s. ISBN 978-80-247-1449-3.

HOLÁ, Lenka. Mediace v teorii a praxi. 1.vyd. 2011. Praha: Grada. 270 s. ISBN 978-80-247-3134-6.

ŠOTOLA, Jaroslav, 2011. Systémová spojení. 1. vyd. Praha: Člověk v tísni 121 s. ISBN 978-80-87456-25-5.
Předběžná náplň práce
Předmětem diplomové práce je problematika rozvodu rodičů dětí. Protože je rozvod chápán jako důsledek narušení jedné nebo více funkcí rodiny, zabývá se v rámci prevence hlavními riziky ohrožujícími stabilitu rodiny, jednotlivými fázemi rozvodu a porozvodovou péčí o dítě. Seznamuje s možnostmi rodičů a dětí s využitím služeb institucí určených k podpoře a ochraně ve vybrané nepříznivé sociální situaci. Analyzuje jejich cíle, povinnosti, možnosti, limity a kompetence s apelem na systémové spojení jako nástroj spolupráce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of this thesis is the issue of divorce, the children's parents. Because divorce is seen as a result of violation of one or more functions of the family, engaged in the prevention of major risks to the stability of families, individual phases of divorce and post-divorce child care. It introduces the possibility of parents and children using the services of institutions dedicated to the promotion and protection of selected adverse social situations. Analyzes their goals, responsibilities, opportunities, limitations and competences to an appeal to the system as a tool for collaboration connection.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK