Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tělesná výchova a sport v Uherském Hradišti od počátků do současnosti
Název práce v češtině: Tělesná výchova a sport v Uherském Hradišti od počátků do současnosti
Název v anglickém jazyce: Physical Education and Sport in Uherské Hradiště from its beginning till present
Klíčová slova: Historie, Zlínský kraj, Uherské Hradiště, Sport, Sokol, Disciplína, Gymnastika, Atletika, Gymnastika, Fotbal, Hokej
Klíčová slova anglicky: History, Zlín region, Uherske Hradiste, Sport, The associacion Sokol, Sports discipline Gymnastisc, Football, Ice-Hockey
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2014
Datum zadání: 15.01.2014
Datum a čas obhajoby: 21.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Ladislav Pokorný
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Stanovit předmět, problém a cíle práce
2.Vyhledat a podrobit kritice dostupnou literaturu a prameny
3.Vytvořit osnovu kvalifikační práce
4.Pravidelně předkládat a konzultovat vznikající práci
5.Kompletní rukopis předložit vedoucímu práce nejpozději jeden měsíc před termínem odevzdání
Seznam odborné literatury
Uherské Hradiště: Královské město na řece Moravě: 750, výročí založení města Uherské Hradiště/Jiří Čoupek ... et al., fotografie Petr Čech ... et al.). -- Uherské Hradiště: Město Uherské Hradiště, 2007. -- 492 s.:il., mapy, 31 cm -- obsahuje bibliografii a rejstříky
ISBN 978-80-239-9873-3 (váz.): 499.00 Kč ISBN 978-80-239-987-3 (chybné)
125 let tělocviční jednoty Sokol Uherské Hradiště: 1872 - 1997 (1997?) 56 s.
Pilát, Zdeněk, 1943, Tichavský, Květoslav. Devadesát let královny sportu: kronika atletiky v Uherském Hradišti: (1919 - 2009). Zdeněk Pilát, Květoslav Tichavský. Vyd. 1. Uherské Hradiště: TJ Slovácká Slavia, 2009. 309 s. ISBN 978-80-254-4496-2
110 let tělovýchovy v Uherském Hradišti: 1872 - 1982. Uherské Hradiště: TJ Slovácká Slavia, (1982?). 71 s.
Středisko moravského Slovácka Uherské Hradiště. Olomouc: J. Vyjídák, 1941 s. 500 - 534. Separát z knihy: 20 let hanáckého sportu
Předběžná náplň práce
Zmapování vývoje TV a sportu ve městě Uherském Hradišti od počátků do současnosti.
Chronologicky sepsat vývoj vybraných sportovních oddílů, které se významně podíleli na tvorbě naší sportovní historie a zaznamenávání se do paměti národa. Ráda bych též se zaměřila na úspěchy jednotlivců, které měli význam nejen pro region, ale celou republiku. Ovšem úspěch jednotlivce popř. oddílu se neobejde bez trenérů, kteří jsou zapáleni pro svoje svěřence a svým chováním a jednáním jim dávají velký příklad. Nesmíme, ale zapomenout ani na dobové zpravodajce, kteří umožnili těmto úspěchům proniknout mezi obyčejné lidi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Map the development of physical education and sports in Uherske Hradiste from its beginnings to the present. Write in chronological development of selected sports clubs, which significantly contributed to the creation of our sports history and recording in the memory of the nation. I would also focused on the achievements of individuals that have significance not only for the region but the entire country. However, the success of an individual or. section will require trainers who are passionate about their charges and their behavior and actions gives them a great example. We must not, however forget the period jurnalists who made these achievements dressed until penetrate between people.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK