Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy
Název práce v češtině: Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy
Název v anglickém jazyce: Criminal and criminological aspects of the crime - murder
Klíčová slova: trestný čin vraždy, pachatel, oběť trestného činu
Klíčová slova anglicky: The crime of murder, offender, victim
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2014
Datum zadání: 08.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2014
Datum a čas obhajoby: 14.04.2016 13:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 342
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:15.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 14.04.2016
Oponenti: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této rigorózní práce bylo poskytnout ucelené informace o právních a kriminologických aspektech trestného činu vraždy. Práce je členěna celkem do devíti kapitol, které jsou systematicky členěny do podkapitol. V první části práce, zabývající se trestněprávními aspekty vraždy, je úvodní kapitola věnována vývoji vraždy od středověku až po 20. století. Základem této části práce je především vymezení skutkové podstaty vraždy a rozdělení tohoto trestného činu na vraždy v afektu a vraždy s rozmyslem nebo po předchozím uvážení. Pro doplnění uvádí následující kapitola také ostatní činy proti životu. V pořadí třetí kapitola, zaměřující se na právní úpravu vraždy v zahraničí, poskytuje informace o zakotvení tohoto institutu v České republice. Ani tady nechybí srovnání se zahraniční právní úpravou. Závěrečná část první části práce je zakončena příkladem z praxe.
Druhá část práce, zabývající se kriminologickými aspekty vraždy, je uvedena vymezením pojmu a předmětu kriminologie jako samostatné vědy a jejího vztahu k ostatním příbuzným disciplínám. Následující kapitola se zaměřuje na typologii pachatelů vražd, včetně žen pachatelek a mnohočetných vrahů. Tato témata jsou pro svoji zajímavost více doplněna o skutečné případy ze zahraničí i z České republiky. Na typologii pachatelů navazuje kapitola o typologii obětí vražd. Závěrečná kapitola druhé části práce se věnuje metodice vyšetřování vražd, tedy typickým stopám, typickým vyšetřovacím situacím nebo způsobům vyšetřování vražd.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this dissertation was to provide the complex information about legal and kriminology aspects of the criminal offence „murder“. The dissertation is divided into nine chapters, which are systematically divided into subchapters. The first part of this dissertation deals with legally criminal aspects of the murder. The introductory chapter deals with historical development of the murder from Medieval to 20th century. This part is particularly based on the of murder and moreover, it is based on the murder after consideartion and the murder in affect. The following chapter adds other criminal offences regarding the homicide. The third chapter is aimed to foreign legal frameworks and it provides information about homicide in Germany, Austria, Slovakia and the United Kingdom. The next part deals with euthanasia and its possible legal framework in the Czech republic. In this part is also a comparison with foreign legal frameworks. Tha last part is finished with practical examples.
The second part of dissertation delas with kriminology aspects of murder. There is definition of the object and subject of kriminology as an independent science and additionally, there is information about other associated sciences. The next chapter is aimed to the typology of perpetrators of murders including women as perpetrators and serial murderers. This topic is more comprehensive due to its interesting nature and there are added relevant statistics. Furthermore, there are added real cases from the Czech republic and abroad in the subchapter „serial murderers“. Afterwards, there is the charter about the typology of victims of murderers. The final charter of the second part of dissertation is about the metodology of prosecution of murders. This part deals with typical evidences, typical information of prosecution and the methods of prosecution of murders.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK