Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vztah fluence řeči a motorického systému jako východisko pro fyzioterapii v komplexní léčbě koktavosti
Název práce v češtině: Vztah fluence řeči a motorického systému jako východisko pro fyzioterapii v komplexní léčbě koktavosti
Název v anglickém jazyce: Speech fluency and motor system relations as the outcome of physiotherapy in comprehensive stuttering treatment
Klíčová slova: vývojové dysfluence, koktavost, motorický systém řeči, fyzioterapie poruch řeči
Klíčová slova anglicky: developmental dysfluency, stuttering, speech motor system, speech disorders physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.01.2014
Datum zadání: 05.01.2014
Datum a čas obhajoby: 26.01.2016 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2016
Oponenti: Mgr. Kateřina Maršáková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle: Cílem této diplomové práce je rešeršní zpracování dostupných literárních zdrojů týkajících se funkční či orgánové etiologie vývojových dysfluencí a projevů tohoto onemocnění na motorickém systému. Současně bylo cílem zkoumání současné pozice fyzioterapie v komplexní léčbě koktavosti u nás a ve světě.
Metody: Diplomová práce postupovala výzkumnou metodou literární rešerše, přičemž byla stanovena specifická kritéria pro výběr literárních zdrojů. První část obsahuje teoretická východiska týkající se obecně problematiky dysfluencí. Druhá, deskriptivně analytická část, obsahuje
v několika kapitolách popis mnoha studií, které se zabývají funkční
a orgánovou příčinou vývojových dysfluencí, projevy onemocnění na pohybového aparátu a současným stavem oboru fyzioterapie v problematice koktavosti.
Výsledky: Diplomová práce poukazuje na zásadní význam motorického systému, zejména motorického plánování, v etiopatogenezi koktavosti. Byly popsány určité odchylky ve struktuře a funkci CNS koktajících. Tyto odchylky se specificky projevují na efektorech motorického systému.
Z výzkumu této práce vyplývá, že fyzioterapie zatím v komplexní léčbě koktavosti nemá jasně definovanou roli. Tvoří však podklad pro vznik hypotéz, které by tento stav mohly změnit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectives: The aim of this thesis is to summarize the accessible literary sources about functional and structural etiology of developmental dysfluency and its effects on motor system. The next aim of this paper is to research current position of physiotherapy in comprehensive stuttering therapy.
Methods: The thesis used literature research method, the specific criteria for the selection of literary sources were stated. The first part contains theoretical ground regarding general issues of dysfluency. The second, descriptive and analytical part contains several chapters describing many studies dealing with functional and organ cause of stuttering, features of stutter motor system of stutterers and the current state of physiotherapy in the issue of stuttering.
Results: The thesis points out the fundamental meaning of motor system, particularly motor planning in the ethiopathogenesis of stuttering. Certain variations in the structure and function of the CNS of stuttering people have been described. These deviations are specifically manifested on the motor system effectors. The research shows that physical therapy in the complex treatment of stuttering has no clearly defined role so far. But it constitutes the basis for hypotheses formation that could change this situation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK