Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody
Název práce v češtině: Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody
Název v anglickém jazyce: Reflection of relationships experiences by women in imprisonment
Klíčová slova: kriminalita, vztahy, citová vazba, rodina, vina, svědomí, trest, zakotvená teorie, Tematický Apercepční Test (TAT)
Klíčová slova anglicky: criminality, relationships, attachment, family, guilt, conscience, punishment, grounded theory, Thematic Apperception Test (TAT)
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Onder
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.01.2014
Datum zadání: 01.01.2014
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Magda Bartošková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část bude zahrnovat pojetí rodiny a kriminálního (antisociálního) chování. V rámci kapitoly „rodina“ se objeví její funkce, výchovné styly, citová vazba a jejich vliv na budování vztahů s druhými lidmi. V druhé kapitole „kriminalita“ bude pojata kriminální motivace, morální vývoj, pohled na pocity viny a s nimi související témata svědomí a trest. Cílem teoretické části by v první řadě mělo být uvedení čtenáře do kontextu současného společensko-vědního poznání v těchto oblastech a nastínění osobnosti pachatele. Badatelská činnost bude spočívat v analýze autobiografických rozhovorů s pěti ženami, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody. Součástí práce bude i analýza TAT protokolů dotyčných. Data budou podrobena metodě zakotvené teorie. Cílem práce je kvalitativně zachytit povahu vztahové zkušenosti pachatelek trestné činnosti a přispět tak k hlubšímu porozumění psycho-sociálním aspektům kriminality. Tyto poznatky by mohly inspirovat k dalším možnostem práce s touto populací napříč oborovým spektrem pomáhajících profesí.
Seznam odborné literatury
Strauss, A., Corbinová, J. - Základy kvalitativního výzkumu: postupy a 
techniky metody zakotvené teorie.
Čermák, I., Fikarová, T. – Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy.
Matoušková, I. – Aplikovaná forenzní psychologie.
Čírtková, L. Policejní psychologie.
Matějček, Z. Výbor z díla.
Předběžná náplň práce
Teoretická část bude zahrnovat pojetí rodiny a kriminálního (antisociálního) chování. V rámci kapitoly „rodina“ se objeví její funkce, výchovné styly, citová vazba a jejich vliv na budování vztahů s druhými lidmi. V druhé kapitole „kriminalita“ bude pojata kriminální motivace, morální vývoj, pohled na pocity viny a s nimi související témata svědomí a trest. Cílem teoretické části by v první řadě mělo být uvedení čtenáře do kontextu současného společensko-vědního poznání v těchto oblastech a nastínění osobnosti pachatele. Badatelská činnost bude spočívat v analýze autobiografických rozhovorů s pěti ženami, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody. Součástí práce bude i analýza TAT protokolů dotyčných. Data budou podrobena metodě zakotvené teorie. Cílem práce je kvalitativně zachytit povahu vztahové zkušenosti pachatelek trestné činnosti a přispět tak k hlubšímu porozumění psycho-sociálním aspektům kriminality. Tyto poznatky by mohly inspirovat k dalším možnostem práce s touto populací napříč oborovým spektrem pomáhajících profesí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK