Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reflexe zkušeností se školou u chlapců z diagnostického ústavu pro mládež
Název práce v češtině: Reflexe zkušeností se školou u chlapců z diagnostického ústavu pro mládež
Název v anglickém jazyce: Reflection of experience with school of boys from Diagnostic Institute for Youth
Klíčová slova: rizikové chování, vztah ke škole, autorita, motivace, rizikové a protektivní faktory
Klíčová slova anglicky: risk behavior, relationship to the school, authority, motivation, risk and protective factors
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.12.2013
Datum zadání: 31.12.2013
Datum a čas obhajoby: 16.05.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Stručné vymezení práce a zásady pro její vypracování:

Jedná se o práci kvalitativního charakteru. Práce bude rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část bude pojednávat o aktuálních poznatcích z oblasti vývojové psychologie, psychologie osobnosti a z oblasti psychopatologie. Bude popsáno období adolescence v souvislosti s rizikovým chováním v kontextu prostředí školy. Empirická část bude zpracována na základě rozhovorů vedených s respondenty v prostředí diagnostického ústavu. Data kvalitativního charakteru budou následně zpracována na základě principů zakotvené teorie.
Seznam odborné literatury
MACEK, Petr. Adolescence. 2., upr. vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-747-7.
MORAVCOVÁ, Eva, Zuzana PODANÁ a Jiří BURIÁNEK. Delikvence mládeže: trendy a souvislosti. Vydání 1. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-860-3.
STRAUSS, Anselm L a Juliet M CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X.
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.
VAŠUTOVÁ, Maria; PANÁČEK, Michal. Mezi dětstvím a dospělostí: vybrané kapitoly z psychologie adolescence. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude využívat metod zakotvené teorie, aby se pokusila objasnit vztah mezi rizikovým chováním a vztahem ke škole, konkrétně u skupiny respondentů z diagnostického ústavu pro mládež. Klade si za cíl porozumět souvislostem subjektivních významů adolescentních chlapců. Práce bude kvalitativní sondou do vnitřního světa adolescentních jedinců, kteří na prahu dospělosti balancují na hraně rizikového chování a společensky přijatelného experimentování, které k tomuto vývojovému období přirozeně patří. Výzkumná data budou získána rozhovory vedenými v souladu se zásadami zakotvené teorie. Těžiště práce bude spočívat v analýze a interpretaci empirických dat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis uses the qualitative analytical methods of the Grounded Theory to explore the relationship between risk behavior and school, specifically for the group of respondents from Diagnostic Institute for Youth. It sets a goal to understand the context of subjective meanings of adolescent boys. The thesis is going to be a qualitative probe into the inner world of the adolescent subjects who, at the threshold of adulthood, are teetering on the edge of a risky behavior and a socially acceptable experimentation which naturally belongs to this developmental period. Research data will be obtained via interviews led in accordance with the principles of the Grounded Theory. The work will be focused on the analysis and interpretation of empirical data.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK