Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transcendentální empirismus
Název práce v češtině: Transcendentální empirismus
Název v anglickém jazyce: Transcendental Empiricism
Klíčová slova: Deleuze, Maïmon, Kant, reprezentace, kritika, transcendentální filosofie, strukturalismus, difference
Klíčová slova anglicky: Deleuze, Maïmon, Kant, representation, critique, transcendental philosophy, structuralism, difference
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.12.2013
Datum zadání: 02.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.03.2014
Datum a čas obhajoby: 27.01.2016 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je vystopovat východiska a řešení Deleuzova metafyzického projektu, a to především v jeho návaznosti na filosofii Kantovu. Tu Deleuze překonává v tom smyslu, že nebere jako primární a primitivní rozdělení na subjekt a objekt (a v důsledku nedospívá k tradičním problematickým opozicím mezi myšlením a bytím, mezi konečným a nekonečným, mezi aisthésis a noésis) - tím, že v Kantovi nalézá subjekt rozdělený časem, nalézá i transcendentální pole, v němž jsou teprve jednotlivé subjekty a objekty konstituovány. Toto pole představuje transformaci Kantových "podmínek možné zkušenosti" na "podmínky reálné zkušenosti" tvořící předmět zkoumání transcendentálního empirismu.
Seznam odborné literatury
Primírní literatura:
DELEUZE, Gilles. Différence et répétition. 10e éd. Paris: Presses Universitaires de France, 2000.
DELEUZE, Gilles. Logika smyslu. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 2013.
DELEUZE, Gilles. Bergsonismus. Vyd. 1. Praha: Garamond, 2006.
DELEUZE, Gilles. La philosophie critique de Kant: doctrine des facultés. 4e éd. Paris: Presses Universitaires de France, 1977.
KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2001.
Sekundární literatura:
BRYANT, Levi R. Difference and givenness: Deleuze's transcendental empiricism and the ontology of immanence. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2008.
SAUVAGNARGUES, Anne. Deleuze: l'empirisme transcendantal. 1re éd. Paris: Presses Universitaires de France, 2009.
BADIOU, Alain. Deleuze: the clamor of being. Přel. Louisse BURCHILL. Minneapolis: University of Minnesota Press, c2000.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK