Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Problematika poranění třísel a ovlivnění rizikových faktorů tohoto typu zranění u fotbalistů pomocí tréninkového programu
Název práce v češtině: Problematika poranění třísel a ovlivnění rizikových faktorů tohoto typu zranění u fotbalistů pomocí tréninkového programu
Název v anglickém jazyce: The issue of groin injuries and risk factors affecting this type of injuries among football players.
Klíčová slova: tříslo, zranění, bolest, fotbal
Klíčová slova anglicky: groin, injury, pain, soccer
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Iva Hnátová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.01.2014
Datum zadání: 24.01.2014
Datum a čas obhajoby: 02.05.2016 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:08.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.05.2016
Oponenti: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Název práce
Problematika poranění třísel a ovlivnění rizikových faktorů tohoto zranění u fotbalistů.

Cíl práce
Hlavní cíl této diplomové práce je shrnutí teoretických poznatků týkající se poranění v oblasti třísla u fotbalistů a ověření účinnosti preventivního programu pro snížení výskytu zranění v oblasti třísel u těchto hráčů fotbalu.

Metody řešení
Teoretická část se zabývá danou problematikou na úrovni literární rešerše české a zejména zahraniční literatury. Poznatky teoretické části byly čerpány zejména ze zahraničních odborných periodik, monografií a elektronických databází, převážně PubMed a PEDro. V druhé experimentální části byl aplikován preventivní program. Experimentu se zúčastnili hráči fotbalu (n=42) věkové kategorie U16 (n=20) a U17 (n=22). Vybraná skupina probandů prováděla preventivní intervenci 1x týdně po dobu 6 měsíců. Následně byly výsledky sledovaného zranění porovnány se stejným obdobím v předchozím roce, kdy se hráči nevěnovali žádným preventivním opatřením. Informace o předchozích zraněních byly získány nestandardizovaným dotazníkovým šetřením.

Výsledky
Na základě literární rešerše je předchozí zranění považováno za nejvýznamnější rizikový faktor pro vznik nového zranění v oblasti třísla. Mezi další významné rizikové faktory patří předčasný návrat do tréninkového procesu či nevhodná rehabilitace. Během dvou sledovaných období došlo k padesáti zraněním z toho čtyřicet tři na dolních končetinách. V průběhu experimentu bylo nejvíce úrazů zaznamenáno na dolních končetinách, více než 72 % všech zranění. Nejčastějším mechanismem úrazu byl faul. Nejvýraznějším rizikovým faktorem bylo předchozí zranění. Podílelo se na více než polovině poranění v oblasti třísla. V sezoně 2013/2014 došlo k celkem dvaceti třem zraněním dolních končetin, z toho sedm v oblasti třísla, což odpovídá 30 % z celkového počtu zranění dolních končetin. V následující sezoně bylo hlášeno dvacet zranění dolních končetin, v oblasti třísla to byly čtyři, což odpovídá 20 %.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract

Title
The issue of groin injuries and risk factors affecting this type of injuries among football players.
Objectives
The main objective of this thesis is to summarize theoretical findings regarding the groin injuries among soccer players and to prove efficiency of preventive training program aimed at reduction of groin injuries incidence in soccer players.

Methods
The theoretical part deals with the given issue as a research and theoretical overview of the current findings, based on Czech and especially foreign literature. Findings of theoretical part were obtained by foreign periodicals, monographies and electronic database, mostly PubMed and PEDro. In the second part of thesis a preventive training program was applied at a specific group of soccer players (n=42) in age U16 (n=20) and U17 (n=22). Selected group of probands performed preventive intervention training once a week for 6 months. After that results were compared with the same time of season in the previous year, when no preventive measures had been taken. Information about previous injury has been obtained by non-standardized questionnaire.

Results
Based on the literature review previous injury is considered to be the most significant risk factor for new injury in groin. Other significant risk factors include untimely return to training process or inadequate rehabilitation. During the two observed periods fifty injuries have been evidenced. Forty three of them were on lower extremity. The most significant number of injuries was located on lower extremities, more than 72 %. Foul was the most common injury mechanism while the most significant risk factor turned out to be previous injury which participated in more than half injuries in the groin region. During the season 2013/2014 a total amount of twenty-three injuries on lower extremities were registered, seven of them included
groin area, which corresponds to 30 % of total injuries incidence. The following season twenty injuries were reported, four of them in groin area, which corresponds to 20 % of total amount.

Keywords: groin, injury, pain, soccer.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK