Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Impact of American Gospel Music on Slovak Gospel Music
Název práce v češtině: Vliv americké gospelové hudby na slovenskou gospelovou hudbu
Název v anglickém jazyce: Impact of American Gospel Music on Slovak Gospel Music
Klíčová slova: gospelová hudba, historie, texty, pěvci, porovnání
Klíčová slova anglicky: gospel music, history, lyrics, singers, comparison
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. et Mgr. Radek Vít, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2013
Datum zadání: 17.06.2014
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Klára Synková
 
 
 
Seznam odborné literatury
Darden, Robert: People Get Ready! A New History of Black Gospel Music. New York: Continuum, 2004.

Drobný, Juraj. Pokus o antológiu slovenského gospelu. Bratislava: Lúč, 2000.


Jablonski, Edward. The Encyclopedia of American Music. New York: Doubleday & Company Inc., 1981. Print.

Kajanová, Yvetta. Gospel Music na Slovensku. Bratislava: Coolart, 2009. Print.

Moore, Allan, ed. The Cambridge Companion to Blues and Gospel Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. PDF file.
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá americkou gospelovou hudbou, jejími kořeny a následným vlivem na slovenskou gospelovou scénu. Americký gospel je považován za předchůdce slovenské gospelové hudby, ale toto téma se do detailu zaobírá způsobem, jakým ovlivnil a pořád ovlivňuje slovenský gospel. Popisuje nejenom historický vývoj, ale zabývá se také konkrétními oblastmi přínosu, jako například melodie, texty, nebo styly dokumentované na několika vybraných písničkách.

Cílem práce je představit gospelovou scénu v těchto zemích, srovnat je a poukázat na míru inspirovanosti slovenské gospelové hudby americkou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This paper deals with the American gospel music, its roots and consequent impact on Slovak gospel scene. American gospel is known to have been the ancestor of Slovak gospel music, but the thesis interests deeply in the way it influenced and still is influencing the Slovak worship music, not only from the historical point of view, but it also looks at particular areas of contribution, such as melodies, lyrics or styles with the demonstration on several chosen songs

The aim of the paper work is to introduce the gospel scene of these countries, compare them and point out the rate of inspiration of the Slovak gospel music by the American.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK