Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jiří Hájíček: Selský baroko, interpretace románu
Název práce v češtině: Jiří Hájíček: Selský baroko, interpretace románu
Název v anglickém jazyce: Jiří Hájíček: Selský baroko, Interpretation of the novel
Klíčová slova: Selský baroko, Jiří Hájíček, román, žánr, budovatelský román, venkovský román, kolektivizace, vesnice, komunistická strana, dopis, vina, odpuštění, křivda
Klíčová slova anglicky: Selský baroko, Jiří Hájíček, novel, genre, proletarian novel, rural novel, collectivization, village, The Communist Party, letter, guilt, forgiveness, injury
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Peterka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2013
Datum zadání: 20.12.2013
Datum a čas obhajoby: 12.01.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem BP je strukturovaná interpretace oceněného současného českého románu spojená s přiblížením čtenářského zážitku. Doporučuji: (1) velmi stručně celkově charakterizovat dosavadní Hájíčkovu tvorbu, (2) zhodnotit kritický a čtenářský ohlas daného díla, (3) zamyslet se nad odlišností a specifičností tohoto díla v kontextu tradiční české venkovské prózy i budovatelského románu s oslavou kolektivizace vesnice.
Seznam odborné literatury
Venkovský román, Budovatelský román: in Encyklopedie literárních žánrů
Rajendra Chitnis: Návrat venkova v současné české próze - očima britského bohemisty (internet)
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá interpretací románu Selský baroko od Jiřího Hájíčka, který byl za tuto knihu roku 2006 oceněn cenou Magnesia litera. Toto dílo otevírá a svým způsobem demytizuje téma kolektivizace na českých vesnicích v padesátých letech dvacátého století. Bakalářská práce je věnována komplexní analýze celého díla s důrazem na žánrové zařazení a na postižení otázek, které z románu vyvstávají. Dále je pozornost zaměřena také na propracování postav románu, porozumění klíčovým zvratům a v neposlední řadě na osobní čtenářský zážitek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Bachelor thesis deals with the novel Selský baroko by Jiří Hájíček, which has won the Magnesia Litera award in 2006. The novel in a way opens and debunks the topic of collectivization in Czech villages in the 1950s. The thesis is devoted to a complex analysis of the novel, stress being put on the genre classification and the questions the novel poses. Attention is also paid to the way the characters are set up, to the understanding of the key plot twists and also to the reader's personal experience from the book.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK