Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žánr fantasy ve čtenářství jedenáctiletých
Název práce v češtině: Žánr fantasy ve čtenářství jedenáctiletých
Název v anglickém jazyce: Fantasy Genre of the Eleven Years old Readers
Klíčová slova: literární výchova, žánr fantasy, práce s textem, jedenáctiletí žáci, literatura pro děti, výchova ke čtenářství
Klíčová slova anglicky: literary educations, fantasy genre, work with text, 11 years old pupils, literature for children, reading education
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2013
Datum zadání: 20.12.2013
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci „Žánr fantasy ve čtenářství jedenáctiletých" se autorka zabývá výukou žánru fantasy pro jedenáctileté žáky, respektive pro pátý ročník základních škol. Těžiště práce spočívá v praktické části, kde autorka komentuje a reflektuje své návrhy odučených hodin postavené na úryvcích knih fantasy. Ukazuje, jakým způsobem zprostředkovat žánr fantasy žákům v literární výchově, aby byli schopní postupně odkrýt a pochopit smysl textu (proces objevování a tvoření), sdílet a hodnotit důležité myšlenky z něho vycházející a následně je aplikovat do reálného života. Mimo jiné jsou některé její realizované plány hodin zaměřené také na osobnostní a sociální výchovu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In her thesis „Fantasy Genre of the Eleven Years Old Readers" the author is concerned with the education of fantasy category for 11 years old pupils, respectively for the fifth year of the primary school. Centre of work consists in practical part, where the author comments and reflects her suggestions of past lectures based on extracts from fantasy books. She indicates how to interpose fantasy genre to students in literary education, for them to be able to gradually disclose and understand the meaning of the text (process of discovery and creation), share and evaluate important thoughts arising from it and subsequently apply these in real life. Apart from that are some accomplished plans of her lectures, directed also towards personality and social development of the individuals.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK