Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neovulkanity SZ části mostecké pánve v prostoru uhelných lomů elektrárny Tušimice
Název práce v češtině: Neovulkanity SZ části mostecké pánve v prostoru uhelných lomů elektrárny Tušimice
Název v anglickém jazyce: Neovolcanic Rocks of the SW part of the Most Basin in the area of Tušimice power plant open pit
Klíčová slova: mostecká pánev, DN Nástup, Tušimice, oligocén, miocén, vulkanity, geologie, petrologie, geochemie
Klíčová slova anglicky: Most Basin, oligocene, miocene, volcanic rocks, geology, petrology, geochemistry
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2013
Datum zadání: 19.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2016
Oponenti: Mgr. Tomáš Novotný
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá geologickým, petrologickým a geochemickým studiem neovulkanitů severozápadní části mostecké pánve v prostoru uhelných lomů elektrárny Tušimice. Jedná se o dva lávové proudy, které byly zastiženy těžbou v severní části lomu. Petrologicko-geochemické studium a K-Ar datování relativně čerstvých hornin v převážně zcela zvětralých vulkanitech ukázalo, že horniny z lomu je možno klasifikovat jako Ti-bohaté bazaltické horniny bez olivínu (tefrity), které patří k hlavní vulkanická fáze ve vývoji oherského riftu, která spadá do oligocénu. Geologicky i datováním se prokázalo, že studované vulkanity jsou od nadložního slojového souvrství odděleny delším hiátem, spjatým erozí jak vulkanitů, tak i podložních hornin krystalinika. Chemismus hlavních a stopových prvků ukázal, že komagmatické vulkanity pocházejí ze dvou poněkud odlišných zdrojů svrchního pláště. Chemismus dvou vzorků ukazuje na vznik nízkým stupněm parciálního tavení silněji metasomatizovaného astenosférického pláště. Chemismus vulkanitů ukazuje, že plášťový zdroj byl svým chemismem podobný recentním OIB bazaltům. Poslední vzorek vznikl z méně metasomatizovaného a hloubkově odlišného plášťového zdroje, který prodělal vyšší stupeň parciálního tavení. Obě horniny byly ovlivněny asimilací nebo kontaminací korovými taveninami pouze minimálně. Extenze litosféry v předpolí Alp a výstup plášťového diapiru usnadnil výstup oligocénních magmat na začátku hlavní fáze vzniku riftu , která bylya doprovázena zvýšenou subsidencí , která umožnila sedimentací několika set metrů mocného sledu nadložních uhlonosných sedimentů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma thesis deals with geological, petrological and geochemical studies of neovolcanic rocks of the SW part of the Most Basin in the area of Tušimice power plant open pit. There are two lava flows affected by coal mining in northern part of the mine. Petrological and geochemical studies with K-Ar dating relatively recent rocks in mostly weatherworn volcanic rocks showed, that they can be classified as Ti-rich basaltic rocks without olivine (tephrites), which belong to the main volcanic phase in the evolution of the Eger graben. It was evidenced geologicaly and with K-Ar dating, that studied rocks were seperated from underlying beda by hiatus which caused erosion of volcanic rocks as well as crystalline bedrock. Mmajor and trace elements composition of co-magmactic volcanics showed that rock were derived from two slightly different sources of upper mantle. Composition of two samples indicates the formation from low degree of partial melting strongly metasomatic asthenospheric mantle. Chemical features of volcanic rocks show that mantle source was comparamble to recent OIB basalts. Last sample arose from less metasomatized and depth distincted mantle which was affected by higher level of partial melting. Melts from which crystallized both rocks were minimaly affected by asimilation or contamination. Extention of lithosphere in Alp forefield and output of mantle diapir facilitated the output of oligocene magma in the beginning of main volcanic phase of the Eger rift evolution. Increased subsidence enabled deposition of few hundred meters thick sequence of overlying coal-bearing sediments.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK