Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Využití konduktometru LTC pro charakterizaci proudění vody ve vrtech: Umělý vrt a terénní měření
Název práce v češtině: Využití konduktometru LTC pro charakterizaci proudění vody ve vrtech: Umělý vrt a terénní měření
Název v anglickém jazyce: Use of conductivity meter LTC to characterize the flow of groundwater in well: Use of artificial well and field monitoring
Klíčová slova: vrt, metoda ředění označené kapaliny, konduktivita
Klíčová slova anglicky: well, tracer dilution technique, conductivity
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2013
Datum zadání: 18.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:08.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: RNDr. Martin Procházka
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřena na charakterizaci proudění vody ve stvolu vrtu pomocí stopovačů a navazuje na bakalářskou práci řešitelky. Jedná se o techniky blízké geofyzikální metodě "rezistivimetrie po úpravě kapaliny ve vrtu".
Cílem diplomové práce je ověření využití samočinných konduktometrických sond s dataloggery pro sledování pohybu kapaliny ve vrtech. Využití těchto sond by umožnilo sledovat pohyb kapaliny ve vrtech v mnohem masivnějším měřítku, než dnes. Údaje získané z těchto měření umožňují pochopit jakou vodu charakterizuje daný vrt, což je nezbytné pro správnou interpretaci chemizmu vody i zdroje kontaminace na sanačních vrtech.
Práce bude sestávat z několika okruhů:
-testování proudění na umělém vrtu, kde je možné měřit skutečnou intenzitu proudění a ověřit tak závěry z metody využívající stopovače. vrt sestavený v rámci bakalářské práce bude modifikován
-pomocí fluorescentních látek a průhledné pažnice sledování míry míšení, ke které dochází pohybem sondy (v bakalářské práci bylo zjištěno zásadní vertikální míšení vlivem pohybu sondy, cílem bude toto míšení kvantifikovat a pokusit se nalézt způsob měření kdy je toto míšení minimální)
-měření na skutečných vrtech a pokud možno i ve srovnání s výsledky zavedených geofyzikálních metod
-využití časového záznamu s vysokým rozlišením pro přesné stanovení rychlosti a intenzity sestupného proudění ve vrtech
Práce je podpořena projektem TAČR
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK