Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohled začínajících a zkušených učitelů na práci se třídou
Název práce v češtině: Pohled začínajících a zkušených učitelů na práci se třídou
Název v anglickém jazyce: Novice and expert teacher’s perspective on classroom teaching and management
Klíčová slova: začínající učitel, zkušený učitel, práce se třídou, začátek profesní kariéry, profesní vývoj
Klíčová slova anglicky: novice teacher, expert teacher, classroom teaching and management, career start, professional development
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2013
Datum zadání: 18.12.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Michaela Titmanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem práce je analyzovat, jakým způsobem přistupují k různým aspektům práce se třídou vyučující na počátku kariéry a zkušení vyučující-experti. Studie se konkrétně zaměří na to, jakým způsobem přistupují tyto dvě skupiny vyučujících k motivaci studentů, k práci se třídou a jaké používají metody výuky. Pozornost bude také zaměřena na průběh profesní dráhy vyučujících a na to, jak se ze začínajících vyučujících stávají vyučující-experti.

V teoretické části bakalářské práce diplomantka představí některé současné teorie týkající se vývoje učitelů a vývoje expertů obecně a také teorie zabývající se tím, jak pracují experti ve srovnání s nováčky. Dále se bude teoreticky věnovat jednotlivým aspektům práce se třídou, jako jsou metody výuky, zvládání třídy a motivace studentů.

Ve výzkumné části diplomantka prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů realizovaných s cca 4-6 respondenty prozkoumá to, jakým způsobem přistupují k jednotlivým aspektům práce se třídou začínající vyučující a vyučující experti. Dále také prozkoumá, jakým způsobem se liší průběh profesní kariéry u obou skupin a jakým způsobem vidí svůj vývoj učitelé začátečníci ve srovnání s učiteli experty. Svá zjištění interpretuje v kontextu představených teorií.
Seznam odborné literatury
Bloom, B.S. (1985): Developing Talent in Young People. New York: Ballantine.
Dunn, T.G., Shriner, C. (1999): Deliberate Practice in Teaching: What Teachers Do for Self-improvement. Teaching and Teacher Education 15, 631-651.
Ericsson, K. A., Charness, N. (1994): Expert Performance: Its Structure and Acquisition. American Psychologist, 49, 8, 725-747.
Ericsson, K. A. (1996). Road to excellence. New Jersey: Lawrence Erblaum.
Hendl, J. (2005): Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.
Hříbková, L. (2005): Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha, Univerzita Karlova., Pedagogická fakulta.
Korthagen, F. A. (2004). In search of the essence of a good teacher: Towards a more holistic approach in teacher education. Teaching and teacher education, 20(1), 77-97.
Mareš J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.
Sternberg, R.J., Williams, W.M. (2010). Educational psychology. New York: Pearson.
Švaříček, R., Šeďová, K. (2007): Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha:Portál.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK