Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Energie a životní prostředí z právního pohledu
Název práce v češtině: Energie a životní prostředí z právního pohledu
Název v anglickém jazyce: Energy and Environment in the View of Law
Klíčová slova: energie, životní prostředí, změna klimatu
Klíčová slova anglicky: energetics, environment, climate change
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2013
Datum zadání: 17.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.12.2013
Datum a čas obhajoby: 25.09.2017 16:00
Místo konání obhajoby: 38
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:14.09.2017
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2017
Oponenti: JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
  doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Vztah mezi energiemi, životním prostředím a souvisejícími klimatickými změnami začíná být předmětem komplexního zájmu nejen vědy, ale i politiky a práva. Důvodem je, že se nacházíme ve zlomovém období lidského vývoje, kdy naše současné kroky zásadně ovlivní budoucí vývoj. Pro získávání energií, bez kterých se dnešní společnost neobejde, využíváme nejvíce fosilní paliva, jejichž spalováním vznikají skleníkové plyny oteplující planetu. Tento stav je třeba změnit. Buď se nalezne udržitelné řešení, nebo dojde ke katastrofě. Energetika nesmí být pouze příčinou, ale musí být též řešením. Jedním z možných nástrojů řešení tohoto problému je právo. Nejedná se o nástroj samospasitelný, ale základní. Pro účinné řešení je nutná spolupráce na úrovni politické, vědecké, ekonomické a společenské, přičemž času k řešení není mnoho.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The relationships among energetics, environment and associated climatic changes is beginning to be a subject of a complex interest of not just science but also politics and law. The reason for this is the fact that we are now at a breaking point of the development of mankind and our future steps will significantly influence its path. To obtain the energy man cannot live without, we frequently use fossil fuels, producing greenhouse gases that are warming our planet. This situation needs to change. We either find a sustainable solution or we will cause a catastrophe. The energetics must not be the cause, it has to be the solution as well. One of possible solutions for this problem is the law. It is not a stand-alone solution but it is a fundamental one nonetheless. To come up with an effective solution, a large-scale cooperation is necessary in politics, science, economics and in society as well – and there is not much time to come up with it.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK