Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The functions of comment clause "you know" in literature and the TV sitcom "Friends", and its Czech translation counterparts
Název práce v češtině: Funkce “comment clause” "you know" v literatuře a televiziním sitcomu Přátelé, a její překladové ekvivalenty
Název v anglickém jazyce: The functions of comment clause "you know" in literature and the TV sitcom "Friends", and its Czech translation counterparts
Klíčová slova: comment clauses, kontaktové věty, you know, částice, kontaktové prostředky slovesné, pragmatické funkce, české překladové protějšky, appealers, inform markers, empathizers, verbal fillers, Povolná, Stenström
Klíčová slova anglicky: comment clauses, interactive discourse markers, you know, particles, verbal contact devices, pragmatic functions, Czech translation counterparts, appealers, inform markers, empathizers, verbal fillers, Povolná, Stenström
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2013
Datum zadání: 16.12.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.12.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat tzv. “comment clause” you know, její funkcí a tendencemi jejích překladových ekvivalentů v dílech literatury z posledního čtvrtstoletí a v sitcomu Přátelé, jež je podobný realistické konverzaci. Tzv. “comment clause” you know je podobná větě hlavní, v tomto případě však neobsahuje předmět a je tudíž větou závislou a to i přesto, že je k větě řídící připojena pouze volně. Povolná (2010) nazývá tyto věty interaktivními ukazately diskursu (“interactive discourse markers“), jelikož jsou častým komponentem mluvené angličtiny, kde vyjadřují postoje mluvčího k obsahu, způsobu sdělení, ale i k samotnému posluchači. Zároveň se používají k vyjádření textové koherence a z pragmatického hlediska i zdvořilosti.
V teoretické části autorka podá celkový přehled „comment clauses,“ jak podle velkých gramatik jako Quirk et al. (1985), tak i významných monografií v oblasti „comment clauses,“ např. od Povolné (2010), či Stenström (1994); v praktické části se zaměří na „comment clause“ you know, její pragmatické funkce, pozici v rámci vět a v rámci promluvy, a překladových ekvivalentů. Přestože „comment clauses“ jsou v anglickém jazyce časté, pro mluvený jazyk dokonce charakteristické, v českém jazyce se nevyskytují, a proto bývají v překladu často vynechány. Mezi možnými ekvivalenty můžeme očekávat flektivní tvary slovesa know, tedy vědet, ve funkci částice (víš, víte), a jiné kontaktové prostředky jako hele, že?, poslyš apod. Dušková (2009) také zmiňuje tzv. dativ kontaktový jako ekvivalent k větám you know.
Metodologicky bude práce založena na získání 200 příkladů: 100 příkladů you know a jejich překladových ekvivalentů získaných pomocí paralelního korpusu Intercorp, a 100 příkladů you know z traskriptů (http://www.livesinabox.com/friends/) vybraných episod sitcomu Přátele a jejich překladových protějšků sepsaných autorkou z odposlechu podle dabingu České televize.
Seznam odborné literatury
Běličová, H (1993) “Ke kontaktovým prostředkům v slovanských jazycích. ” Slavia, časopis pro slovanskou filologii, 62. 45-50.

Biber, D. et al. (1991) Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman.

Brinton, L. J. (2008) Comment Clause in English: Syntactic Origins and Pragmatic Development. Cambridge: Cambridge University Press.

Crystal, D., Davy, D. (1993) Investigating English Style. Harlow: Longman.

Crystal, D., Davy, D. (1981) Advanced Conversational English. London: Longman.

Cvrček, V. et al. (2010) Mluvnice současné češtiny I. Praha: Karolinum.

Dehé, N.(2009) “Clausal parentheticals, intonational phrasing, and prosodic theory.” Journal of Linguistics 45.3. Cambridge: Cambridge University Press. 569-615.

Dušková, L. et al. (2009) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Elektronické vydání . Praha: Ústav anglického jazyka, FF UK.

Erman, B. (1986) “Some pragmatic expressions in English conversation,” in G. Tottie, I. Bäcklund (eds) English in Speech and Writing: A symposium, pp. 131-147. Uppsala: Almqvist-Wiksell International.

Gibová, K. (2012) Translation Procedures in the Non-literary and Literary Text. Norderstedt: BOD GmbH.

Grepl, M., Karlík, P. (1998) Skladba češtiny. Olomouc: Votobia.

Grepl, M., Karlík, P. (1999) Skladba češtiny. Cvičení a výklad. Praha: ISV nakladatelství.

Huddleston, R., Pullum, G.K. (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Komárek, M. et al. (1986) Mluvnice češtiny 3, Tvarosloví . Praha: Academia.

Krajíčková, M. (2010) The Friends: Linguistic, Cultural and Technical Problems of Dubbing Translation. Brno: Masaryk University.

Leech, G., Svartvik, J. (2003) A Communicative Grammar of English. London: Longman.

Luyken, G-M. et al. (1991) Overcoming Language Barriers in Television. Dubbing and subtitling for the European Audience. Manchester: The European Institute for the Media.

Povolná, R. (2003) “Comment Clauses in English Face-to-Face Conversation”, in J. Chovanec (ed.) Theory and Practice in English Studies: Proceedings from the Seventh Conference of English, American and Canadian Studies. Vol 1, pp.71-82. Brno: Masaryk University.

Povolná, R. (2010) Interactive Discourse Markers in Spoken English. Brno: Masaryk University.

Quaglio, P (2009) Television dialogue : the sitcom Friends vs. natural conversation. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.

Quirk, R., et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

Quirk, R., et al. (1992) A Grammar of Contemporary English. London: Longman.

Poldauf, I.(1962) “Místo dativu ve výstavbě věty,” AUC, Philologica 3, Slavica Pragensia IV. 335-345.

Stenström, A.- B. (1994) An Introduction to Spoken Interaction. London: Longman.

Stenström, A.- B. (1995) “Some remarks on comment clauses” in B. Aarts, Ch. Meyer (eds.) The Verb in Contemporary English. Theory and Description, pp.290-301. Cambridge: Cambridge University Press.

Stenström, A.- B. (1990) “Lexical items peculiar to spoken discourse” in J. Svartvik (ed.) The London-Lund Corpus of Spoken English: Description and Research, pp 137-176. Lund : Lund University Press.

Šmilauer, V. (1969) Novočeská skladba. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Urbanová, L. and Oakland A. (2002) Úvod do anglické stylistiky. Brno : Barrister & Principal.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK