Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv existencialismu na výchovu
Název práce v češtině: Vliv existencialismu na výchovu
Název v anglickém jazyce: Influence of existencialism on education
Klíčová slova: Sartre, Jaspers, výchova, vzdělávání, filozofie, existencialismus, škola, změna, působení, etika
Klíčová slova anglicky: Sartre, Jaspers, education, philosophy, existencialism, school, change, influence, ethic
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.12.2013
Datum zadání: 13.07.2015
Datum a čas obhajoby: 11.09.2015 14:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem práce je popsat vývoj filozofického podkladu pro vznik existencialismu u Jean-Paul Sartra a následně prozkoumat tento filozofický model. Poté přikročit k myšlenkovému experimentu a vytvořit nástin kompetence učitele, která by obsahovala filozofii Jean-Paul Sartra. Základní otázkou, na kterou pak má tato práce odpovědět, je, zda je možné aplikovat filozofický přístup existencialismu a to zejména rané filozofie Jean-Paul Sartra tak, jak ji prezentoval v přednášce Existencialismus je humanismus do školního prostředí s cílem zlepšit možnosti výchovy a tak zefektivnit působení učitele mimo standardní oficiální kurikulum.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theme of this thesis is to describe the development of the philosophical basis for the emergence of existentialism by Jean-Paul Sartre and subsequently explore this philosophical model. Then the work proceeds to the thought experiment and creates an outline of the teacher's competence, which would include the philosophy of Jean-Paul Sartre. The basic question, which this thesis should answer, is whether it is possible to apply a philosophical approach of existentialism, especially early philosophy of Jean-Paul Sartre, as it was presented in the lecture (called) Existentialism is a Humanism, into the school environment with the aim to improve the possibilities of education and thus uplift the teacher's working outside the official curriculum standard.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK