Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posouzení schopnosti regionálních klimatických modelů simulovat klima na území ČR
Název práce v češtině: Posouzení schopnosti regionálních klimatických modelů
simulovat klima na území ČR
Název v anglickém jazyce: Assessment of regional climate models performance in simulating
present-day climate over the area of the Czech Republic
Klíčová slova: regionální klimatické modely, neurčitosti modelových výstupů, validace
Klíčová slova anglicky: regional climate models, uncertainties in model outputs, validation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.12.2013
Datum zadání: 13.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.12.2013
Datum a čas obhajoby: 07.01.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 07.01.2014
Zásady pro vypracování
Shrnout z odborné literatury poznatky o experimentech prováděných s regionálními klimatickými modely (projekty ENSEMBLES, CECILIA a další) a zdrojích neurčitostí v modelových výstupech. Popsat různé metody používané pro posuzování schopnosti modelů simulovat pozorované klimatické charakteristiky. Pozornost zaměřit na soubory charakteristik, ve kterých jsou zastoupeny metriky vystihující prostorovou a časovou variabilitu.
Aplikovat vybrané postupy validace na výstupy regionálních klimatických modelů v oblasti ČR. Zhodnotit úspěšnost modelu ALADIN/CZ v porovnání s dalšími regionálními modely.
Seznam odborné literatury
David W. Pierce, Tim P. Barnett, Benjamin D. Santer, and Peter J. Gleckler, 2009: Selecting global climate models for regional climate change studies. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 106, No. 21, 8441-8446.
Gleckler, P.J., Taylor, K.E., Doutriaux, C., 2008: Performance metrics for climate models, Journal of Geophysical Research, roč. 113.
Räisänen, J., 2007: How reliable are climate models? Tellus, Vol. 59, p. 2-29.
IPCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 996 s. ISBN: 978 0521 70596?7.

další podle pokynů vedoucí práce
Předběžná náplň práce
Před použitím výstupů regionálních klimatických modelů, zejména pro konstrukci scénářů změny klimatu, je nutné posoudit schopnost modelů vystihnout pozorované charakteristiky klimatu a odhadnout nejistoty spojené s modelovými výstupy. Cílem práce bude popsat na základě studia odborné literatury vybrané metody používané pro posuzování schopnosti klimatických modelů vystihnout základní rysy současného klimatu, a aplikovat je na modelové simulace klimatu referenčního období v oblasti ČR. Do skupiny posuzovaných regionálních modelů zařadit model ALADIN-Climate/CZ v rozlišení 25 km, popř. 10 km. Zvolit způsob porovnávání (porovnání průměrů modelových a pozorovaných klimatických charakteristik ve zvolené oblasti, porovnání hodnot v společné síti uzlových bodů apod.). Do skupin metrik zařadit metriky charakterizující prostorovou a časovou proměnlivost.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Assessment of climate models performace and analysis of uncertainties in their outputs is neccessary before their application in climate change studies. The aim of the thesis is to review some methods of climate models performance evaluation, as well as their application to regional climate models simulation, including ALADIN-Climate/CZ, over the area of the Czech Republic. Choice of comparison of simulated and observed values will be made (comparison of spatial averages, comparison of values in common grid etc.). Chosen metrics should evaluate also spatial and temporal variability.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK