Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Emanuel Rádl, jeho pojetí filosofie a výchovy
Název práce v češtině: Emanuel Rádl, jeho pojetí filosofie a výchovy
Název v anglickém jazyce: Emanuel Radl, his conception of philosophy and education
Klíčová slova: filosofie, výchova, morálnost, dějiny, spravedlnost, pravda, člověk, Bůh, hrdina, národ
Klíčová slova anglicky: philosophy, education, morality, history, justice, verity, human, God, hero, nation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2013
Datum zadání: 12.12.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: knihovna katedry OVF - R 207 e
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka bude respektovat zásady teoretické práce a pravidelně konzultovat s vedoucím práce. prostuduje pramennou literaturu a bude sledovat myšlení Emanuela Rádla v kontextu české a evropské filosofie s ohledem na vztah filosofie a výchovy a vzdělávání.
Seznam odborné literatury
Primární literatura
Rádl, E. Dějiny filosofie I. a II. Praha : Votobia 1998,1999. ISBN 80-7220-063-1. ISBN 80-7220-064-X.
Rádl, E. Útěcha z filosofie. Olomouc : Votobia, 2000. ISBN 80-7198-399-3
Rádl, E. O naší nynější filosofii. Praha : Stanislav Mařík, 1922.
Rádl, E. Úvahy vědecké a filosofické. Praha : Grosman a Svoboda, 1914.

Sekundární literatura
Hromádka, J. L. Don Quijote české filosofie Emanuel Rádl. Brno : L. Marek, 2005. ISBN 80-86263-66-5
Patočka, J. Věčnost a dějinnost: Rádlův poměr k pojetím člověka v minulosti a současnosti. Praha : OIKOYMENH, 2007. ISBN 978-80-7298-256-1
Šimsa, M. Filosof a reforma světa: Pokus o filosofickou interpretaci díla Emanuela Rádla a konstituci reformní filosofie. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1997. ISBN 80-7044-166-6
Lowensteinová, Š. Filosof a moralista Emanuel Rádl. Praha : Klub osvobozeného samizdatu : Primus, 1994. ISBN 80-901093-7-3
Předběžná náplň práce
V bakalářské práci "Emanuel Rádl, jeho pojetí filosofie a výchovy" se bude studentka zabývat dílem a myšlenkami významného českého filosofa a biologa Emanuela Rádla. Prostuduje základní tituly děl Útěcha z filosofie, Dějiny filosofie a stati věnující se problematice výchovy v novém čekoslovenském státě.
Tématem analýzy bude to, jak byly Rádlovy myšlenky přijaty tehdejší společností a jak je jeho myšlení hodnoceno dnes.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In bachelor’s thesis "Emanuel Radl, his conception of philosophy and education" will follow of work and ideas of Czech philosopher and biologist Emanuel Radl. We study the basic titles of works Consolation of Philosophy, History of Philosophy and essay devoted to the problem of education in the new czechoslowak State.
The theme of the analysis will be how Radl thoughts were admitted to the society and its thinking is valued today.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK