Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multimediální podpora odborného výcviku
Název práce v češtině: Multimediální podpora odborného výcviku
Název v anglickém jazyce: Multimedia support of vocational training
Klíčová slova: multimediální podpora, odborný výcvik, digitální učební materiál
Klíčová slova anglicky: multimedia support, vocational training, digital learning materials
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2013
Datum zadání: 08.04.2015
Datum a čas obhajoby: 20.05.2015 14:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. Studující vyhledá a zpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Zpracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice.
II. Studující navrhne edukativní projekt, ověří jej v praxi a provede jeho evaluaci. V diskusi propojí výsledky ověřování s teoretickými poznatky.
III. Všechny zásadní kroky studující průběžně konzultuje s vedoucím práce. Formální úprava práce bude odpovídat požadavkům Opatření děkana 8/2015 a Přílohy č. 1 k tomuto opatření.
Seznam odborné literatury
KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009.
MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. 1. vyd. Brno: Paido, 2003.
SCHELLMANN, Bernhard. Média: základní pojmy, návrhy, výroba.Praha: Sobotáles, 2004.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce na téma Multimediální podpora odborného výcviku je zaměřena na problematiku tvorby digitálních učebních materiálů, které lze využívat při výuce odborného výcviku. Cílem práce je ukázat možnosti zpracování a využívání multimediálních pomůcek v odborném výcviku, jejich tvorbu a využití v rámci probíhajícího projektu EU peníze středním školám Práce se zaměřuje na charakteristiku multimediálních učebních materiálů, na zásady a nástroje jejich tvorby. V praktické části se zaměřím na faktické vypracování a využívání všech multimediálních materiálů, které vznikly v rámci projektu „EU peníze středním školám“. Předvedu ukázku multimediálního digitálního materiálu, který vznikl v rámci projektu EU peníze středním školám. Materiál je určen pro výuku počítačové grafiky a písma v rámci odborného výcviku u oboru vzdělávání Aranžér. Přínosem této bakalářské práce by měly být dvě sady použitelných multimediálních výukových materiálů na přiloženém CD.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis on Multimedia support of vocational trainingis focused on creating digital learning materials that can be used in teaching training. The aim is to show the possibilities of processing and use of multimedia tools in professional training, their production and use in the ongoing EU project money secondary schools work focuses on the characteristics of multimedia teaching materials on the principles and tools of their work. In the practical part will focus on factual elaboration and use of multimedia materials, which are generated under the project "EU money secondary schools." A demonstration of multimedia digital material, which was created within the EU money secondary schools. The material is designed to teach computer graphics and fonts as part of training for field training Arranger. The benefit of this work should be two sets of useful multimedia educational materials on the enclosed CD.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK