Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Semiologická analýza loga spoločnosti Starbucks
Název práce v jazyce práce (slovenština): Semiologická analýza loga spoločnosti Starbucks
Název práce v češtině: Sémiologická analýza loga společnosti Starbucks
Název v anglickém jazyce: Corporate Logo of Starbucks and its Semiological Analysis
Klíčová slova: logo, semiológia, semiotika marketingu, grafický dizajn, firemná identita, mýtus, konotácia, denotácia
Klíčová slova anglicky: logo, semiology, marketing semiotics, graphic design, corporate identity, myth, conotation, denotation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Tomáš Kladný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2013
Datum zadání: 14.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Filip Poštulka
 
 
 
Předběžná náplň práce
V dnešnej konzumnej spoločnosti, kde vnímame veľa vecí práve vizuálne, sa stretávame s logom každodenene. Logo je jednou z najdôležitejších súčastí firemnej identity. Musí byť vytvorené tak aby bolo ľahko zapamätateľné a rozpoznateľné medzi inými. Sémiotická analýza loga Starbucks sa pokúsi odhaliť či logo odzrkadľuje posoľstvo firmy a je vytvorené v súľade s Barthesovských pojatím mýtu. To či obsah a forma loga spolu súvisia a vytvárajú koncept a či je logo symbolom určitej spotrebiteľskej spoločnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK