Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Asymetrický vztah krásy a ošklivosti
Název práce v češtině: Asymetrický vztah krásy a ošklivosti
Název v anglickém jazyce: Asymmetrical relation of beauty and ugliness
Klíčová slova: ošklivost, nelibost, hnus, estetický postoj, nesnadná krása
Klíčová slova anglicky: ugliness, unpleasantness, disgust, aesthetic attitude, difficult beauty
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2013
Datum zadání: 10.12.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.01.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat kategorií ošklivosti na pozadí otázky důvodu podřazení ošklivých prvků pod krásné v případě jejich společného výskytu v uměleckém díle. Asymetrický vztah mezi krásou a ošklivostí bude nahlížen za pomoci textů z oblasti psychologie a filozofie mysli, které se zabývají problémy analogickými k tématu postavení ošklivosti. Nezbytné zúžení zkoumané oblasti povede k zaměření práce především na moderní a současné umění. Určujícím teoretickým hlediskem pro pojetí ošklivosti bude koncept estetického postoje a konvergentní pojetí estetické zkušenosti jako procesuální. Toto hledisko umožňuje začlenění ošklivosti, tedy obtížně integrovatelného prvku, do celku estetické zkušenosti. Tento výchozí náhled předpokládající estetický objekt inherentně obsahující negativní prvek, který takto negativně působí na recipienta v některé fázi či na konci jeho estetického prožitku, bude dále rozvíjena poukazem na tuto zneklidňující povahu ošklivosti a na související otázku dvojího pohybu fascinace a odpudivosti estetického objektu. Toto stanovisko bude vycházet především z estetické teorie Bernarda Bosanqueta, přesněji z jeho konceptu obtížné krásy. Cílem práce bude postihnout charakter ošklivosti, a to cestou zaměření se na nepoměr mezi krásou a ošklivostí.
Seznam odborné literatury
ALEXANDER, Samuel. Beauty and other forms of value. London: Macmillan, 1933.
BATESON, Gregory. Mysl a příroda: nezbytná jednota. Překlad L. Šavlíková. Praha, Malvern, 2006.
BAUDELAIRE, Charles: Úvahy o některých současnících. Překlad J. Fialová et al. Praha: Odeon, 1968.
BAUDELAIRE, Charles. Důvěrné deníky. Překlad P. Turek. Praha: Kra, 1993.
BERLYNE, D. (ed.). Pleasure, reward, preference: their nature, determinants and role in behavior. New York: Academic Press, 1973.
BOSANQUET, Bernard. Three lectures on aesthetics. London: Macmillan and Co., 1915.
BOSANQUET, Bernard. A history of aesthetic. London: George Allen, 1934.
BRUNER, Jerome. Actual minds, possible worlds. Cambridge: Harvard University, 1986.
BULLOUGH, Edward. "Psychická distance" jako faktor v umění a estetický princip in Estetika, č. 1, 1995.
CARROLL, Noël. The philosophy of horror, or, Paradoxes of the heart. New York: Routledge, 1990.
CARROLL, Noël. Podstata hororu in Iluminace, č. 3, 1993.
ECO, Umberto. Dějiny ošklivosti. Překlad I. Adámková. Praha: Argo, 2007.
FALLON, April. ROZIN, Paul. Perspective on disgust in Psychlogical Review, Vol. 94(1), 1987.
FENNER, David. The aesthetic attitude. New Jersey: Humanities Press, 1996.
FOSTER, Hal et al. Art since 1900. London: Thames and Hudson, 2011.
KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. Překlad V. Špalek a W. Hansel. Praha: Odeon, 1975.
LAING, Ronald. The divided self: an existential study in sanity and madness. Harmondsworth: Penguin Books, 1973.
LANGFELD, Herbert. The aesthetic attitude. New York: Harcourt, Brace and Co., 1920.
MARKOŠ, Anton (ed.). Náhoda a nutnost: Jacques Monod v zrcadle naší doby. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008.
MUKAŘOVSKÝ, Jan. Pojem celku v teorii umění in Studie I. Brno: Host, 2000.
MUKAŘOVSKÝ, Jan. Záměrnost a nezáměrnost v umění in Studie I. Brno: Host, 2000.
SPARSHOTT, Francis. The structure of aesthetics. Toronto: University of Toronto Press, 1963.
WORRINGER, Wilhelm. Abstrakce a vcítění. Překlad D. Filip. Praha: Triáda, 2001.
URBAN, Otto. Decadence Now! Za hranicí krajnosti. Řevnice: Arbor Vitae, 2010.
URBAN, Otto. V barvách chorobných: idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914. Řevnice: Arbor Vitae, 2006.
WRIGHT, Paul. Morální zvíře: proč jsme to, co jsme. Překlad A. Hradílek. Praha, Lidové noviny, 2011.
ZUSKA, Vlastimil (ed.). Umění, krása, šeredno. Praha: Karolinum, 2003.
ZUSKA, Vlastimil. Estetika: úvod do současnosti tradiční disciplíny. Praha: Triton, 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK