Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana
Název práce v češtině: Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana
Název v anglickém jazyce: The injured party in criminal procedure and his legal protection
Klíčová slova: Poškozený a jeho ochrana, Trestní řízení, Procesní práva, Adhezní řízení,
Klíčová slova anglicky: Injured person and his legal protection, Criminal procedure, Adhesion procedure, Procedural rights
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2013
Datum zadání: 09.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.12.2013
Datum a čas obhajoby: 19.09.2016 10:00
Místo konání obhajoby: m.č.412/4.patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:04.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:07.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2016
Oponenti: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
  prof. JUDr. Jozef Záhora, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Tato disertační práce podává výklad o poškozeném v trestním řízení a jeho ochraně. Těžištěm práce je popis práv, kterými poškozený vládne a která jsou mu zákonodárcem přiznána, ať již má nárok náhrady způsobené škody či nikoli, jako například velmi kontroverzního práva souhlasu poškozeného s trestním stíháním či práva specifická pouze pro poškozeného jako subjektu adhezního řízení. V práci jsou velmi často podána hodnocení významných či kontroverzních novel souvisejících s tématikou poškozeného v trestním řízení, jeho ochrany či oběti trestného činu. Oběť trestného činu není přímo náplní mé práce, přesto je jí věnována samostatná kapitola, vzhledem k propojení pojmů oběti trestného činu a oběti protiprávního jednání a trestního řádu spolu s nedávno přijatým zákonem o obětech trestných činů, zákon č. 45/2013 Sb. Tento zákon přinesl též citelné změny do samotného trestního řádu, mezi nimi lze jmenovat přijetí institutu předběžných opatření, jejichž výklad je náplní kapitoly šesté. Předběžná opatření mají zabránit obviněnému v jeho dalším páchání trestné činnosti, překažení podmínek a v neposlední řadě zamezení vzniku sekundární viktimizace poškozeného, které může v jistých případech vyústit až v posttraumatickou poruchu, která ho pak provází po celý jeho život.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This dissertation presents an interpretation of the injured party in criminal proceedings and his legal protection. The focus of this work is based on a description of the rights, which damaged party dominates and which are accorded to him by the legislature, whether he is entitled to compensation for damages or not, such as the highly controversial law regarding the consent of the victim for prosecution or law specific only to the victim as a subject of adhesion procedure. In this dissertation there is very often to be found administered evaluation of important or controversial amendments related to the theme of the injured party, protection or victims of crime. The institute of Victim is not directly part of my thesis, but there is one dedicated chapter to this theme, with respect to interconnection terms of the victim and injured party as well as Criminal Procedure Code, along with the recently adopted law on Victims of crime Act, law no. 45/2013 Coll. The law also brought a significant change in the actual Criminal Procedure Code, among them was the adoption of interim measures institute, whose interpretation is the subject of chapter six. Precautionary measures to prevent the accused of his committing further crimes, interference conditions and ultimately prevent secondary victimization of the victim, which can in certain cases lead to the traumatic stress disorders, which then accompanied him throughout his life.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK